left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Tuesday, Sep 02nd

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 

ពិភាក្សាជាមួយ វេជ្ជបណ្ឌិត របស់មន្ទីរពេទ្យ Singapore Medical Group អំពីបញ្ហាភ្នែក

E-mail Print PDF

នៅទូទាំងពិភពលោក មនុស្សប្រហែល ៨០០ លាននាក់ ទៅ ២,៣ ពាន់លាននាក់ មានជំងឺមីញ៉ូប ឬងងឹតឆ្ងាយ ដោយមាន អត្រា ប្រេវ៉ាឡង់នៅអាស៊ី ឡើងដល់ ៧០ ទៅ ៩០%។

បញ្ហាជាមួយវ៉ែនតា និងខន់ថែកឡិន៖
វ៉ែនតា និងខន់ថែកឡិន គឺជាមធ្យោបាយបុរាណនៃការកែតម្រូវ បញ្ហាបង្វែរពន្លឺ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ វិធីទាំងនេះអាច បង្កការរំខានសម្រាប់អ្នកលេងកីឡា ឬអ្នកមានអាជីពប្រើប្រាស់រាង កាយ ដែលទាមទារនូវការមើលឃើញច្បាស់ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលិកយោធា និងអ្នកលេងកីឡា។

ខន់ថែកឡិនផ្ដល់គំហើញជុំវិញបានល្អជាងវ៉ែនតា ប៉ុន្ដែអ្នកប្រើអាចប្រឈមទៅ នឹងការរលាក កញ្ចក់ភ្នែក។ ខន់ថែកឡិន ក៏មិនសមស្របផងដែរចំពោះកីឡាក្នុងទឹក ដោយសារមានហានិភ័យ ខ្ពស់នៃការឆ្លងរោគ។

ការវះកាត់បង្វែរពន្លឺដោយឡាស៊ែរ៖
បច្ចុប្បន្ន មានវិធីសាស្ដ្រជាច្រើនក្នុងការកែតម្រូវកំហុសបង្វែរពន្លឺ តាមការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរ។
ការព្យាបាល ទាំងនេះ ផ្ដល់នូវលទ្ធផលគំហើញល្អ ដោយមានហានិភ័យតិចតួច សម្រាប់ការព្យាបាល ជំងឺមីញ៉ូប, អាស្ទីម៉ាត, ជំងឺងងឹតជិត និងរួមមាន ៖

១. ការវះកាត់ផ្ទៃខាងក្រៅតាមវិធីជឿនលឿន
(LASEK and Epi-LASIK)
២. LASIK
(ការបាញ់ឡាស៊ែរកែទម្រង់កញ្ចក់ភ្នែកឡើងវិញនៅនឹងកន្លែង -Laser in-situ keratomileusis)
៣. ReLEX SMILE
(ការវះកាត់យកកញ្ចក់ភ្នែកចេញកែតម្រូវការបង្វែរពន្លឺ ការវះកាត់យកកញ្ចក់ភ្នែកចេញដោយការវះកាត់ តូច)


ការវះកាត់ផ្ទៃខាងក្រៅតាមវិធីជឿនលឿន (LASEK & Epi-LASIK)៖
ការវះកាត់ផ្ទៃខាងក្រៅតាមវិធីជឿនលឿន (ASA) គឺជាការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរមួយបែប ដែលស្រទាប់ កញ្ចក់ភ្នែក (ស្បែកកញ្ចក់ភ្នែក) ត្រូវបានវះចេញ មុនការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរអ៊ិចស៊ីមែរ (excimer laser treatment) ត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីកែទម្រង់ផ្ទៃខាងក្រៅនៃកញ្ចក់ភ្នែកឡើងវិញ ដើម្បីកែតម្រូវកំហុសបង្វែរ ពន្លឺ។

ជាធម្មតា ខន់ថែកឡិនបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានប្រើក្រោយការវះកាត់ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យស្រទាប់ កញ្ចក់ ភ្នែក ជាសះស្បើយ។ អាចមានការមិនស្រួលខ្លួនខ្លះ រយៈពេលពី ៣ ទៅ ៥ ថ្ងៃ។ កម្លាំងគំហើញមាន ភាពប្រសើរឡើង បន្ដិចម្ដងៗ ហើយស្ថិរភាព នៃការបង្វែរពន្លឺកើតមានឡើង ចន្លោះពី ៣ ទៅ ៦ ខែ។

LASIK គឺជាការព្យាបាលដោយឡាស៊ែរមួយបែប ដែលស្រទាប់កញ្ចក់ភ្នែកត្រូវបានបង្កើត និងលើក ឡើង មុនការវះកាត់ ដោយឡាស៊ែរអ៊ិចស៊ីមែរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើកញ្ចក់ភ្នែក។ វាគឺជាដំណើរការ មួយដែលមាន ២ ដំណាក់កាល ដែលតម្រូវ ឱ្យមានការប្រើឡាស៊ែរ ២ ខុសគ្នា - ឡាស៊ែរ femtosecond សម្រាប់ការបង្កើតស្រទាប់កញ្ចក់ភ្នែក និងឡាស៊ែរអ៊ិចស៊ីមែរ សម្រាប់ការវះយកចេញ។

មានការមិនស្រួលក្នុងខ្លួនបន្ដិចបន្ដួច ក្រោយពេលព្យាបាល ហើយភាពច្បាស់នៃគំហើញ អាចទទួល បាននៅក្នុង សបា្ដហ៍ ដំបូង។ ស្ថិរភាពនៃការបង្វែរពន្លឺកើតមាននៅចន្លោះពី ១ ទៅ ៣ ខែ។

ReLEX SMILE – (គ្មានមុខកាំបិត គ្មានស្រទាប់កញ្ចក់ភ្នែក ថ្នម)៖
ReLEX SMILE  គឺជាទម្រង់ចុងក្រោយបំផុតនៃការកែតម្រូវគំហើញដោយប្រើឡាស៊ែរ ដែលផ្ដល់ នូវអត្ថ- ប្រយោជន៍ដូច បច្ចេកទេស មុនៗរួមគ្នា គឺ ASA និង LASIK។ ឡាស៊ែរ VisuMax femtosecond តែមួយមុខត្រូវបានប្រើប្រាស់ ដើម្បី បង្កើត កញ្ចក់ភ្នែកបង្វែរពន្លឺ (ជាលិកា មួយដុំតូច) ពីខាងក្នុងកញ្ចក់ភ្នែកតែក្នុងមួយដំណាក់កាលដែលងាយស្រួល។

កញ្ចក់ភ្នែកត្រូវបានវះកាត់យកចេញដោយដៃ តាមរយៈស្នាមវះដ៏តូចបំផុតមួយ នៅផ្ទៃខាងក្រៅ នៃកញ្ចក់ភ្នែក។ ដោយសារ ពុំមានស្រទាប់នៃកញ្ចក់ភ្នែកត្រូវបានវះកាត់យកចេញ វិធីព្យាបាលនេះមាន ភាពងាយស្រួល ហើយកម្លាំង គំហើញមាន ភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសបា្ដហ៍ដំបូង។

គុណសម្បត្ដិនៃ ReLEX SMILE គឺថា វាមិនបង្កើតស្រទាប់កញ្ចក់ភ្នែក និងធ្វើឱ្យកញ្ចក់ភ្នែក កាន់តែរឹង មាំ។ វាក៏មានន័យ ផងដែរថា នឹងមានបញ្ហាភ្នែកស្ងួតតិចតួចក្រោយពីការវះកាត់។

វេជ្ជ. Eugene Tay
MSc, MBBS (London), FRCSEd, FRCOphth, FRANZCO
វេជ្ជ. Eugene Tay មានឯកទេសផ្នែកវះកាត់ជំងឺភ្នែកឡើងបាយ ព្យាបាលជំងឺទឹកដក់ក្នុងភ្នែក វះកាត់កែតម្រូវបញ្ហា បង្វែរ ពន្លឺដោយឡាស៊ែរ វះកាត់ភ្នែក (ត្របកភ្នែក និងថង់ក្រោមភ្នែក) និងជំងឺភ្នែក ទូទៅ។ វេជ្ជ. Tay ប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះ ចាប់តាំង ពីឆ្នាំ១៩៩៩ និងបានទទួលការ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៅមន្ទីរពេទ្យភ្នែក Moorfields ដ៏ល្បីល្បាញជាអន្ដរជាតិ ក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍។
 
អេសអឹមជី - SMG (Singapore Medical Group)៖ គឺជាអ្នកផ្ដល់ការថែទាំសុខភាព ឯកទេសឯកជន មួយដែលមាន បណ្ដាញ គ្រួពេទ្យ ឯកទេសចំនួន ២២ ។ ក្រុមការងារនេះប្ដេជ្ញាចិត្ដបំពេញ ការសន្យា របស់ខ្លួនក្នុងការផ្ដល់ការថែទាំ និងបទពិសោធន៍ ផ្នែកវេជ្ជសាស្ដ្រដោយផ្ដោតលើអ្នកជំងឺ ដល់បុគ្គល គ្រប់រូប។

បច្ចុប្បន្ន ក្រុមការងារនេះមានគ្លីនិកសរុបចំនួន ១៤ កន្លែង ដែលមានទីតាំងយុទ្ធសាស្ដ្រនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេស Paragon មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេស Mount Elizabeth Novena មជ្ឈមណ្ឌល វេជ្ជសាស្ដ្រ Novena និងមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ដ្រ Gleneagles ដែលមាន បណ្ដាញគ្លីនិក SMG Associates កាន់តែច្រើនឡើងៗ។

អេសអឹមជី មានភ្នាក់ងារខ្មែរពិសេសសំរាប់ជួយលោកអ្នកទៅតាមតម្រូវការ ដូចជាៈ
*    ការណាត់ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញ
*    ការសាកសួរព័ត៌មាន និងតម្លៃ
*    ការធ្វើដំណើរ និងការស្នាក់នៅ
*    ការទទួលនៅអាកាសយាន្ដដ្ឋាន និងការបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យ
*    សេវាកម្មបកប្រែដោយឥតគិតថ្លៃ
*    ការស្នើរសុំលទ្ធផលព្យាបាល និងការទិញថ្នាំ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង

បុគ្គលិកខ្មែរប្រចាំ អេសអឹមជី (SMG)
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង ២៤ ម៉ោងៈ +65 9842 3560
អ៊ីម៉េលៈ vanessa.sophors@smg.sg

ទីស្នាក់ការ អេសអឹមជី - SMG ប្រចាំនៅកម្ពុជា
ទូរស័ព្ទ ៖ 092 852 923 / 097 7 668 266
អ៊ីមែល ៖ enquiry@singaporemedical.sg
វែបសាយ៖ www.singaporemedical.sg

Photo by DAP-News

ពង្រាងច្បាប់ ស្តីពីការ រៀបចំ អង្គការបោះឆ្នោត របស់សង្គមស៊ីវិល មានចំណុចខ្លះ CNRP មិនស្វាគមន៍ទេ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំអង្គការបោះឆ្នោត របស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត (ERA) ដែលស្នើក្រុម ការងារចម្រុះ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា(CPP) និង គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (CNRP) ដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់ស្តីពីការ រៀបចំ អង្គការបោះឆ្នោតនោះ ត្រូវបានតំណាងរាស្ត្ររបស់ CNRP ថាមាន ៥០ភាគរយជាចំណុចមិនល្អ។

ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី សេចក្តីស្នើច្បាប់ ស្តីពីការៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគណៈ កម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប.) នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ នាសណ្ឋាគារអ៊ីមភើរៀល រាជធានីភ្នំពេញ លោក កែវ ភារម្យ សមាជិកសភាមណ្ឌលក្រចេះ មកពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានមានប្រសាសន៍ថា ចំពោះច្បាប់ដែលខាង ERA ស្នើឲ្យក្រុមការងារនៃគណបក្សទាំងពីរ ធ្វើការត្រួតពិនិត្យនោះ គឺមានចំណុចខ្លះល្អ ដែលអាចទទួលយកបាន ខណៈមួយចំនួន ទៀត ដូចជាមិនទាន់ទំនងនៅឡើយនោះ។

បើតាមសមាជិក គណបក្សប្រឆាំងរូបនេះ ចំណុចល្អនោះ ដូចជាច្បាប់ស្តីពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនៅ ពេលបោះឆ្នោត នឹងគ.ជ.ប. គួរតែបង្កើតឲ្យមាន ហើយចំពោះច្បាប់ស្តីពីការដាក់ទោសទណ្ឌវិញ អាចដាក់បាន តែតើយកអ្នក ណាមកកាត់ក្តី ព្រោះមិនទាន់បានជជែកគ្នាទេ បញ្ហាហ្នឹងទាល់តែមាន អង្គការឯករាជ្យណាមួយមកជួយកាត់។ តែយ៉ាងណា ក៏ដោយលោក មិនបានបង្ហាញពីការលើកនូវចំណុចអវិជ្ជមាននោះទេ។

លោកថា “អ្វីៗ គឺមិនល្អទាំងអស់នោះទេ ហើយច្បាប់ដែល ERA ដាក់ឲ្យហ្នឹង មាន ៥០-៥០ (៥០ភាគរយល្អ ៥០ភាគរយមិនល្អ) ហើយចំពោះចំណុចដែលល្អហ្នឹង គឺយើងយកទៅឲ្យ គណបក្សយើងសម្រេចទៀត”។

លោក គល់ បញ្ញា ប្រធានអង្គការខុមហ្វ្រែល បានមានប្រសាសន៍ថា ពេល គ.ជ.ប. ធ្វើខុសខ្លាំងពេក គឺត្រូវទទួលទណ្ឌកម្ម រហូត ដល់បញ្ជូនទៅតុលាការ មានការផាកពិន័យជាប្រាក់ ពី ១០លានរៀល ដល់១៥លានរៀល និងលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជី បោះឆ្នោត ៥ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ តុលាការក៏មិនត្រូវដាក់ទោសគាត់ភ្លាមដែរ ព្រោះពេលខ្លះពួកគាត់ក៏មានការកាត់សេចក្តី មិនត្រូវទាំងអស់ នោះដែរ។

ប្រធានអង្គការរូបនេះ បានបន្តថា “យើងចែងនៅក្នុងមួយជំពូកដែរថា ត្រូវមានការការពាររបស់គាត់ មិនអាចតុលាការមកចោទ ប្រកាន់គាត់ភ្លាមទេ នៅពេលដែលគាត់បំពេញភារកិច្ច សមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ គឺមានការខុសឆ្គងខ្លះ ក្នុងការសម្រេចចិត្ត ប៉ុន្តែ គាត់ធ្វើការដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតមានសេរី និងយុត្តិធម៌ទេ”។

លោកបណ្ឌិត កែម ឡី អ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ ទាក់ទងនឹងការដាក់បញ្ចូលច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំអង្គការបោះឆ្នោតនេះដែរថា នៅពេលកន្លងមក មានគណបក្សនយោបាយមួយចំនួន មិនព្រមទទួលយកលទ្ធផល បោះឆ្នោតនោះទេ ដូច្នេះហើយ យ៉ាងតិចណាស់យើង ត្រូវមានច្បាប់ចំនួន ៣ជំពូកទៀត ដើម្បីដាក់បន្ថែមទៅលើ ច្បាប់នេះ ។

លោកបន្ថែមថា “ទី១. ជំពូកទាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសលទ្ធផល ទាំងបឋម ទាំងនៅការិយាល័យ ទាំងនៅខាងក្រៅបញ្ជី, (ទី២). ជំពូកស្តីពី ការរៀបចំក្រុមការងារស៊ើបអង្កេត ភាពមិនប្រក្រតី ទី៣. ជំពូកស្តីពីយន្តការសម្របសម្រួល ការជាប់គាំងផ្នែក នយោបាយក្រោយបោះឆ្នោត”។

អ្នកវិភាគរូបនេះ បានបញ្ជាក់ថា ពេលចូលជួបពិភ្សាគ្នាបន្ត នឹងស្នើដាក់បញ្ចូលច្បាប់ទាំង៣ខាងលើនេះ ទៅក្នុងច្បាប់ទាំង ៧ជំពូកនោះបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយដោះស្រាយ បញ្ហានយោ បាយ ឲ្យកាន់បានឆាប់។

សូមបញ្ជាក់ថា ចំពោះច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃគ.ជ.ប. ដែលមានសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោត បានដាក់ ជូនក្រុមការងារ នៃគណបក្សទាំងពីរ ធ្វើការពិនិត្យនោះ មាន៧ជំពូក និង៤២មាត្រា ដែលមានច្បាប់ដូចជាការរៀបចំ បង្កើតឲ្យ មានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋ នៅពេលបោះឆ្នោត និងការទោសទណ្ឌជាដើម៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

អាជ្ញាធរថៃ នឹងការពារពលករខ្មែរ មិនឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើង លើពួកគេឡើយ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ នាយឧត្តមសេនីយ៍ Tanasak Patimapragom មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ និងជាអនុប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ របស់ថៃ បានថ្លែងពាក្យសន្យា នៅចំពោះមុខនាយឧត្តមសេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាថា នឹងជួយការពារ សិទ្ធិពលករខ្មែរ ដែលធ្វើការ នៅក្នុងប្រទេសថៃ ឲ្យបានល្អប្រសើរទាំងសិទ្ធិ និងសុខភាព ។

លោក Tanasak Patimapragom បានមានប្រសាសន៍ នៅក្នុងកិច្ចជំនួបពិភាក្សាគ្នា ជាមួយនាយ ឧត្តម សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ថា អាជ្ញាធរថៃ នឹងការពារពលករខ្មែរ ដែលធ្វើ ការនៅក្នុងប្រទេសថៃ ឲ្យដូចពលករថៃដែរ ។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទៀ បាញ់ បានមានប្រសាសន៍ ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីកិច្ចជំនួបថា «គាត់(លោក Tanasak Patimapragom) បានសន្យាយ៉ាងឱឡារិកថា គាត់នឹងមើលថែពលករខ្មែរ នៅថៃឲ្យបានល្អប្រសើរ»។

នាពេលកន្លងមក កាលពីមិនទាន់ដូរ មេដឹកនាំរបស់ប្រទេសថៃថ្មី គេសង្កេតឃើញថា ពលករខ្មែរដែល ទៅធ្វើការដោយខុសច្បាប់ ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃធ្វើបាប លើរាងកាយការរហូត ដល់ចាប់ឃុំខ្លួន បណ្តាល ឲ្យស្លាប់ក៏មានផងដេរ។

នៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះដែរ ភាគីទាំងបានសន្យារួមគ្នាថា នឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង ប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀត ជាពិសេសនៅតាមបណ្តោយព្រំដែន ហើយនឹងជួយ សម្រួលការជួញដូរទំនិញឆ្លងកាត់ របស់ប្រទេសទាំងពីរ។ លោកថា នៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែន រវាងប្រទេស ពីរ មិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៀតឡើយ ៕

ក្មេងប្រុសម្នាក់ ត្រូវបានមនុស្ស៧ នាក់ ព្រួតវាយ នៅខណ្ឌច្បារអំពៅ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ក្មេងប្រុសម្នាក់ រងរបួសក្បាល និងស្មាខាងឆ្វេង ហើយភាគីម្ខាងទៀត ក៏រងរបួសក្បាល និង កំភួនដៃផងដែរ បន្ទាប់ពីកើតជម្លោះ ហិង្សាវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមក នៅម៉ោងប្រមាណ១៧ និង១០ នាទី ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៤ ស្ថិតនៅចំណុចភូមិជ្រោយបាសាក់ សង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ ។

សេចក្តីរាយការបានបានឲ្យដឹងថា ឈ្មោះ កែវ សុខធារ៉ា បានរងរបួសត្រង់ក្បាល និងស្មាខាងឆ្វេង បន្ទាប់ពីត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមមានគ្នា៧ នាក់ព្រួតវាយ ប៉ុន្តែខណៈនោះខាគីអ្នកព្រួតវាយក៏រងរបួសក្បាល និងកំភួនដៃស្តំាម្នាក់ដែរ គឺឈ្មោះ សុខ ឃីម។

សាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹង មុនពេលកើតហេតុ ឈ្មោះ កែវ សុខ ធារ៉ា បានលេងបាល់ទាត់នៅមុខផ្ទះជាមួយក្មេងតូចៗបី បួននាក់ ឯមនុស្សមួយក្រុមទៀត កំពុងផឹកស៊ី ក្នុងបន្ទប់ជួលក្បែរនោះ បន្ទាប់មក ពេលឃើញក្រុម កែវ សុខធារ៉ា កំពុងតែលេងបាល់ ក៏នំាគ្នាទៅវាយ ដោយមានកាន់ដប និងកាំបិទ ហើយគប់ដបត្រូវក្បាល ហើយយកកំាបិតកាប់លើ សុខធារ៉ា បណ្តាលឲ្យរបួស និងបានប្រើពាក្យថា ក្រុមពួក កែវ សុខធារ៉ា ធ្លាប់វាយពួកគេកាលពីមុន។

ក្នុងករណីអំពើហិង្សា វាយគ្នាទៅវិញ ទៅមកនេះ កម្លំាងនគរបាល បានធ្វើការឃាត់ខ្លួនមនុស្ស៨ នាក់ ភាគីទី១.ឈ្មោះ កែវ សុខធារ៉ា អាយុ១៤ ឆ្នាំ ហើយភាគីទី២.មានគ្នាចំនួន៧ នាក់ ក្នុងនោះទី១.ឈ្មោះ វន យំាងដ អាយុ៣០ ឆ្នាំ ជនជាតិវៀតណាម ជាជើងឈើ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល កន្លែងកើតហេតុ, ទី២.ឈ្មោះង្វៀង យុំាងឌឿក អាយុ២០ ឆ្នាំ ជនជាតិវៀតណាម មុខរបរធ្វើតុទូ, ទី៣. ង្វៀង យុំាងងា ហៅសុខ ឃីម អាយុ១៨ ឆ្នាំ ជនជាតិវៀតណាម, ទី៤. វន យុំាងហុង អាយុ២០ ឆ្នាំ ជាជាងឈើ, ទី៥.ចាំង យុំាងឡេ អាយុ១៨ ឆ្នាំ ជនជាតិវៀតណាម ជាជាងឈើ, ទី៦. ជៀវ ថាន់ញ៉ឹក អាយុ១៨ ឆ្នាំ ជាសិស្ស និងទី៧.ឈ្មោះ ឡំា ញ៉ឹកហ៊ី អាយុ២៣ ឆ្នាំ ជាជាងសំណង់ ជនជាតិវៀតណាម ស្នាក់នៅក្បែរៗគ្នាទាំងអស់៕

ស្នងការ ខេត្ដកំពង់ចាម ជំរុញមន្ដ្រី ចុះធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដល់តាមផ្ទះ

E-mail Print PDF

-តាមការស្ទង់មតិ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ មិនមានការថ្នាំងថ្នាក់ ចំពោះការបង់លុយ១ម៉ឺនរៀល នោះទេ តែសុំធ្វើឲ្យបានលឿន

-មន្រ្តីនគរបាល ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ បណ្តើរ និងអប់រំពីច្បាប់ចរាចរណ៍បណ្តើរ

កំពង់ចាម ៖ នៅថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤នេះ គេសង្កេតឃើញ មានប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគ្រប់អាយុ មកធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ នៅស្នងការដ្ឋាន នគរបាល ខេត្ដកំពង់ចាម ជាច្រើននាក់ ហើយក៏មាន ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀត នៅតាមបណ្ដាស្រុក មួយចំនួន ដូចជា ស្រុកព្រៃឈ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ស្រុកបាធាយ និងស្រុកចំការលើ បាន នឹងកំពុងនាំគ្នា ទៅចុះឈ្មោះធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ខាងលើនេះផងដែរ ។

ស្នងការ នគរបាល ខេត្ដកំពង់ចាម លោកឧត្ដមសេនីយ៍ បែន រត្ន័ បានថ្លែងឱ្យដឹងថា សម្រាប់ថ្ងៃនេះ មន្ដ្រីនគរបាល របស់លោក ទាំងថ្នាក់ស្នងការ និងនៅតាមបណ្ដាស្រុក បានចាប់ផ្ដើម យុទ្ធនាការ ធ្វើការអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលគ្រប់អាយុត្រូវធ្វើ និងធ្វើជូន ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ប៉ុន្ដែជ្រុះបាត់ ឬខូច ។

ចំពោះការ មកធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែរ ខាងលើនេះ ត្រូវបានលោកស្នងការ បញ្ជាក់ថា ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវបង់អាករ ចំនួន១ម៉ឺនរៀល ដែលជាគោលការណ៍ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល តាមរយៈក្រសួង មហាផ្ទៃ ដែលបានកំណត់ ហើយដាច់ខាតពុំមានការ យកលើស តម្លៃនេះឡើយ ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋ និងទទួលបានវិក្កយបត្រ ត្រឡប់ទៅ វិញពេល ចុះឈ្មោះធ្វើរួច និងបង់លុយនោះ។

ស្នងការនគរបាល បានបញ្ជាក់ថា ចំពោះ ការបង់ អាករ ១ម៉ឺនរៀល សម្រាប់ការធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ដែលជាការកំណត់របស់ រាជរដ្ឋាភិបាលនោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលត្រូវ ដែលបានស្ទាបស្ទង់ និងសួរនាំនោះ គឺពុំមានការថ្នាំថ្នាក់ ក៏ដូចជា ការតវ៉ានោះឡើយ ប៉ុន្ដែពួកគាត់ សំណូមពរឱ្យ ធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ឲ្យបានលឿន ។

លោកឧត្ដមសេនីយ៍ បែន រត្ន័ បញ្ជាក់ថា “យើងនឹងខិតខំបំពេញ តាមសំណូមពរនេះ ធ្វើយ៉ាងណាឱ្យ បានលឿន ជូនពួកគាត់” ។

ដោយឡែក អំឡុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ខាងមុខ ជារដូវរំហើយ លោកស្នងការ និង ចាត់បញ្ជូនមន្ដ្រី ទៅធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដល់ផ្ទះ ភូមិឃុំ របស់ពួកគាត់តែម្ដង ខណៈដែល បច្ចុប្បន្ន ជារដូវវស្សា មានភ្លៀងធ្លាក់ ជាហេតុធ្វើឱ្យមិនទាន់ មានប្រតិបត្ដិការនេះ កើតឡើង ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា “ខ្ញុំនឹងចាត់មន្ដ្រីទៅ ធ្វើនៅតាមឃុំនាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ដល់ផ្ទះពួកគាត់តែម្ដង ដោយធ្វើតាម រយៈ រង្វិលជុំ មានន័យថា ក្នុងស្រុកមួយ ៣ថ្ងៃធ្វើមួយឃុំ រួចបន្ដទៅ ឃុំមួយទៀត រហូតដល់ចប់” ។

ស្នងការនគរបាល ខេត្ដកំពង់ចាម បានបន្ដថា យុទ្ធនាការធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណនា ពេលនេះ និងពេលខាងមុខ គឺជាប្រជាពលរដ្ឋ អាចទូរស័ព្ទ រាយការណ៍ ទៅលោកផ្ទាល់តែម្ដង តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ៤ខ្សែ ដែលស្នងការដ្ឋាន នគរបាលខេត្ដ ធ្លាប់ជូនដំណឹង ពីព្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់ អំពើពុករលួយ និងការធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ យកលុយហួសពីគោលការណ៍កំណត់ ដូចអ្វីដែលធ្លាប់កើត មានឡើង នាពេលកន្លងទៅ ហើយយុទ្ធនាការនេះ និងធ្វើឱ្យក្លាយជាគំរូ ដូចការរឹតបន្ដឹង ច្បាប់ចរាចរជើង គោកផងដែរ ។

ហើយសម្រាប់ការធ្វើអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ នេះ គឺអ្នកណាមកមុនធ្វើមុន មកក្រោយធ្វើ ក្រោយ តែលោកក៏សូមអនុគ្រោះ ដល់ស្ដ្រីមានផ្ទៃពោះ អ្នកមានជំងឺ ជនពិការ និងចាស់ៗផងដែរ។

ជាចុងក្រោយ លោកស្នងការខេត្ដកំពង់ចាម ក៏សូមអភ័យទោស ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំ មានអាយុត្រូវធ្វើ អត្ដសញ្ញាណប័ណ្ណ នោះសូមរង់ចាំ ដល់អំឡុង ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ ហើយបើសិនប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ ប្រញាប់ អាចឡើងមកធ្វើនៅ ស្នងការដ្ឋានខេត្ដ និងនៅអធិការដ្ឋាន នគរបាលស្រុក។

ជាមួួយគ្នានេះ លោកស្នងការបានបញ្ជាក់ថា នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ គឺមន្រ្តីនគរបាលរបស់លោក នៅកន្លែងធ្វើនោះ បានអប់រំពួកគាត់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ដូចជាការជិះម៉ូតូត្រូវពាក់មួក និងមានកញ្ចក់ ហើយបើមិនទាន់ធ្វើស្លាកលេខទេ ត្រូវនាំគ្នាទៅធ្វើកុំបីខានឡើយ។ ដោយឡែក ខណៈប្រជាពលរដ្ឋ មកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះ មានកម្លាំងនគរបាល បានយាមប្រចាំការមើលថែរក្សាម៉ូតូ របស់ពួកគាត់ផងដែរ មិនឲ្យមានការបាត់បង់នោះឡើយ៕

លោក ហេង សួរ ជំរុញឱ្យមាន ការបញ្ចុះតម្លៃ អគ្គិសនី ដល់ពលរដ្ឋ ឃុំចុងជាច

E-mail Print PDF

ត្បូងឃ្មុំ៖ ក្នុងដំណើរចុះសួរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍ កន្លងទៅនេះលោក ហេង សួរ សមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានជំរុញឱ្យមាន ការបញ្ចុះតម្លៃ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ឃុំចុងជា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

លោក ហេង សួរ បានស្នើឱ្យក្រុមហ៊ុនម៉ៅការអគ្គិសនី ចាប់ផ្តើមអនុវត្ត តារាងតម្លៃអគ្គិសនី ដែលពីមុនមានតម្លៃ ២៧០០រៀល ក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់ មកនៅត្រឹម១៥០០រៀលវិញ ឱ្យបាន ឆាប់រហ័ស ទៅតាមការព្រមព្រៀងរវាង ក្រុមហ៊ុន និង អាជ្ញាធរ។

ដោយមើលឃើញពីកង្វះខាត នៃការប្រើប្រាស់អគ្គីសនី តាមបណ្តារគ្រឹះស្ថានអប់រំនានា នៅក្នុងឃុំ លោកបាន សម្របសម្រួល និងដោះស្រាយនូវការ តបណ្តាញអគ្គិសនីចូលមកកាន់វិទ្យាល័យ ចំនួន០១ និងបឋមសិក្សា ចំនួន ០៨ ផងដែរ។

រីឯសេវាសាធារណៈចាំភូមិ ឃុំវិញ លោកបានណែនាំឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រៀមបន្តផ្តល់លិខិតរដ្ឋបាលនានា ដែលជាតម្រូវការ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដូចលិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមាយាទ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ និងលិខិត អត្រានុកូលដ្ឋានជាដើមឱ្យបានច្រើន ទាន់ពេលវេលា ជាការឆ្លើយតបទៅនឹង តម្រូវការរបស់ពួកគាត់ ឱ្យមាន ប្រសិទ្ធិភាព៕

អាវុធហត្ថ បង្រ្កាបករណីជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន ៩ នាក់

E-mail Print PDF

បន្ទាយមានជ័យៈ កម្លាំងកងរាជអាវុធហ្ថ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើការឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យ ៩នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរ និងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ នៅក្រុង ប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

ការបង្ក្រាបនេះ ដឹកនាំកម្លាំងដោយ លោក ជា ដា មេបញ្ជាការមូលដ្ឋាន កងរាជអាវុធហត្ថក្រុង ធ្វើឡើង នៅចំណុច ផ្ទះសំណាក់ហង្សមាសថ្មី ភូមិបាលិលេយ្យ២ សង្កាត់-ក្រុងប៉ោយប៉ែត ។

លោក ឱ បូរិន មេបញ្ជាការ កងរាជអាវុធហត្ថ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទាំង ៩ នាក់ខាងលើ មានឈ្មោះ សុខ ចិន ហៅឆៃ ភេទប្រុស អាយុ ៣៣ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ពឿន សុផាត ភេទប្រុស អាយុ ៣០ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ណង តុលា ភេទប្រុស អាយុ ៣០ឆ្នាំ, ឈ្មោះ អ៊ិត សុភ័ក្រ ភេទប្រុស អាយុ ២១ ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ទុំ រ៉ាម៉ូ  ភេទប្រុស អាយុ ២១ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ហែម ផល ភេទប្រុស អាយុ ៤០ឆ្នាំ, ឈ្មោះ ម៉ ញ៉ាញ់ ភេទប្រុស អាយុ ៣៤ឆ្នាំ, ឈ្មោះ កុយ លាង ភេទប្រុស អាយុ ២៤ឆ្នាំ, ឈ្មោះ អុល អឿយ ភេទ ប្រុស អាយុ ១៧ឆ្នាំ អ្នកទាំងអស់ មានទីលំនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបានដក ហូតវត្ដុតាងមួយចំនួន ដូចជា គ្រឿងញៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនទឹកកក ចំនួន ៤៣កូនថង់ ស្មើរនឹង ១២,១៥ក្រាម  រថយន្តម៉ាកហ៊ីយ៉ាន់ដាយ ៥ តោន ១គ្រឿង, ម៉ូតូ ៣ គ្រឿ, ទូរស័ព្ទដៃចំនួន១២គ្រឿង ប្រាក់ខ្មែរចំនួន ៥៦៣០០០រៀល ។

ក្រោយការឃាត់ខ្លួន ជនសង្ស័យទាំងអស់រួម និងវត្ថុតាង ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញ កសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការ តាមនីតិវិធីច្បាប់ ៕

សពអណ្តែតទឹក ក្នុងរណ្តៅដី ពុំស្គាល់អត្តសញ្ញាណ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ សពបុរសម្នាក់ ត្រូវបានគេប្រទះឃើញ អណ្តែតក្នុងទឹករណ្តៅដី កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ស្ថិតនៅក្នុងទឹករណ្តៅដីភូមិខ្ពស់ សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ  ដោយពុំដឹងមូលហេតុ នៃការស្លាប់ និងអត្តសញ្ញាណនោះទេ ។

ប្រជាពលរដ្ឋ នៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថា បុរសរងគ្រោះ ពុំត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះ ទេ ហើយក៏មិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះដែរ ទើបបណ្តាលឲ្យស្លាប់នោះ មានភិនភាគ សម្បុលខ្មៅ សក់ ក្រញ៉ាញ់ ពាក់អាវសយឺតដៃខ្លី ស្លៀកខោខូវប៊ូវជើងវែង ពណ៌ខ្មៅ ។

ប្រជាពលរដ្ឋបានបន្តទៀតថា មុនពេលកើតភ្ញាក់ផ្អើលនោះ មានប្រជាពលរដ្ឋ ជាអ្នកធ្វើស្រែចំការ បាន ដើរក្បែរមាត់ស្រះទឹករណ្តៅដីនេះ ដោយមានការសង្ស័យ គាត់បានចូលទៅពិនិត្យមើលទើបប្រទះ ឃើញសពនេះតែម្តងទៅ រួចក៏ទៅជម្រាបមេភូមិ ទើបធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជានគរ បាលជំនាញ ចុះទៅពិនិត្យមើលផងដែរ ប៉ុន្តែ ទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុ និងអត្ត សញ្ញាណនោះដែរ ដោយរង់ចាំជំនាញមកពីរាជធានី ៕

ស្រវឹងស្រា កើតជម្លោះ ទះកំផ្លៀងប្រពន្ធ ត្រូវជាប់ខ្នោះ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំងនគរបាលប៉ុស្ដិ៍ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ បានចុះទៅឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ ក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋ បានរាយការណ៍ថា ប្រើអំពើហិង្សាលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួន ដោយទះ កំផ្លៀងក្រោយពីផឹកស្រាស្រវឹង ហើយកើត ជម្លោះជាមួយប្រពន្ធ កាលយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៤ ។

មន្ដ្រីនគរបាលមូលដ្ឋានបាននិយាយថា បុរសប្រមឹកវាយប្រពន្ធខាងលើនេះ ត្រូវបាន ចាប់ខ្លួនភ្លាមៗ កាលពីវេលាម៉ោង៩និង៤០ នាទីយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្នាក់នៅផ្ទះលេខ៧៣៣ង ផ្លូវលំ ភូមិទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ។

មន្ដ្រីនគរបាលបានបន្ដថា បុរសដែលវាយ ប្រពន្ធ ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនខាងលើនេះឈ្មោះ ឈឹង ឆេង អាយុ៤០ឆ្នាំ មុខរបរជាជាងសំ ណង់ ស្នាក់នៅផ្ទះកើតហេតុ រីឯស្ដ្រីជាប្រពន្ធ ដែលរងរបួសលើផ្ទៃមុខនោះ ឈ្មោះគឹម វណ្ណៈ អាយុ៣៣ឆ្នាំ មុខរបរកម្មការិនីរោង ចក្រកាត់ដេរ ។

បើតាមមន្ដ្រីនគរបាលដដែលនេះ មុន ពេលកើតហេតុ ជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធទើប ចេញពីធ្វើការ ក៏បានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះស្រាប់ តែជួបប្ដីដែលមានអាការៈស្រវឹងផងនោះ បានរករឿងនិងឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបុរសជាប្ដី បានទះកំផ្លៀងទៅលើប្រពន្ធចំផ្ទៃមុខ បណ្ដាលឱ្យរងរបួស រួចហើយត្រូវអ្នកជិត ខាងជួយឃាត់និងទាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចចុះមកឃាត់ខ្លួនតែម្ដង ។

បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យរូបនេះ ត្រូវបានឃុំ ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរ បាលខណ្ឌសែនសុខ ដើម្បីកសាងសំណុំរឿង បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការបន្ដតាមផ្លូវ ច្បាប់ ។

ក្រុមការងារ CPPនិងCNRP នឹងជួបគ្នានៅ ម៉ោង៣រសៀលនេះ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ លោក កែវ ភារម្យ តំណាងរាស្រ្ត គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានថ្លែងឲ្យដឹងថា ក្រុមការងារ គណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា(CPP) និងគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ(CNRP) នឹងកំណត់ពេលជួបគ្នាជា ថ្មីម្តងទៀត នៅម៉ោង៣ រសៀលថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤នេះ នាវិមានរដ្ឋសភា ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោត។

លោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបែបនេះ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាតុមូល ស្តីពីការ បង្ហាញ ដោយ សង្ខេប នៃបទបញ្ញត្តិសំខាន់ៗ នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅ នៃ គណៈកម្មាធិ ការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង ៨ និង៣០នាទីព្រឹក នៅសណ្ឋាគារ អ៊ឹម ភើរៀល ហ្កាដិន ។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹកមិញនេះ សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ ការបោះឆ្នោត (ERA) ក៏បានស្នើ ឲ្យគណបក្សធំៗ ទាំង២ដែល មាន អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាជួយដាក់បញ្ចូលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ ចំនួន៧ទាក់ទងទៅនឹងច្បាប់បោះឆ្នោត ទៅក្នុង ច្បាប់ បោះឆ្នោត។

លោក កែវ ភារម្យបានបន្តទៀតCNRPនឹងលើកយកចំណុចដែល ERAស្នើសុំនេះទៅពិភាក្សាជាមួយCPPផងដែរ៕

បង្ក្រាប និងចាប់ខ្លួន មុខសញ្ញាលួចម៉ូតូ យ៉ាងសកម្ម ៥នាក់

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ មុខសញ្ញាខាងលួចម៉ូតូនិងទទួល ផលចោរកម្មយ៉ាងសកម្ម ដែលធ្វើសកម្មភាព ជាច្រើនករណីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះ ត្រូវ បានចាប់ខ្លួន ជាបន្ដបន្ទាប់ ពីសំណាក់កម្លាំង នគរបាលការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាល រាជធានីភ្នំពេញ សហការជាមួយកម្លាំងនគរ បាលមូលដ្ឋាន ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ កាលពីថ្ងៃ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ។

ប្រតិបត្ដិការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ដែលជំនាញកាច់កម៉ូតូ យ៉ាងសកម្មនៅក្នុង រាជធានីភ្នំពេញ និងអ្នកទទួលផលចោរកម្ម ទាំង៥នាក់ខាងលើនេះ បានធ្វើឡើងជាបន្ដ បន្ទាប់ នៅសង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែន ជ័យ ហើយក្រោយប្រតិបត្ដិការសមត្ថកិច្ច បានដកហូតម៉ូតូ៣គ្រឿង និងសម្ភារៈមួយ ចំនួនទៀត ។

នាយការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំ ពេញ លោកប៊ុន សត្យា បានឱ្យដឹងថា ក្រោយ ពីមានករណីកាច់កម៉ូតូលួចម៉ូតូជាច្រើនលើក រួចមក នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌនោះ ស្នងការនគរ បាលរាជធានីភ្នំពេញ លោកឧត្ដមសេនីយ៍ជួន សុវណ្ណ និងស្នងការរងទទួលផែនព្រហ្មទណ្ឌ លោកឧត្ដមសេនីយ៍ ជួន ណារិន្ទ បានបញ្ជា មកការិយាល័យជំនាញ សហការជាមួយ កម្លាំងនគរបាល តាមបណ្ដាខណ្ឌបើកការ ស្រាវជ្រាវតាមជំនាញរបស់ខ្លួន ដើម្បីតាម ចាប់មុខសញ្ញាទាំងនេះ ។

លោកប៊ុន សត្យា បានបញ្ជាក់ថា ក្រោយ ពីទទួលបានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើរួចមក កម្លាំង នគរបាលរបស់លោកបានបើកការស្រាវជ្រាវ រហូតដល់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ៥នាក់ ជាបន្ដ បន្ទាប់ ក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអ្នកទទួលផល ចោរកម្ម ។

បើតាមលោកប៊ុន សត្យា ក្នុងចំណោម ជនសង្ស័យទាំង៥នាក់នេះ មានជនសង្ស័យ ពីរនាក់ជាមុខសញ្ញាចាស់ និងធ្លាប់ជាប់ពន្ធ នាគារព្រៃស ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពកាច់ កម៉ូតូនេះដែរ ។

នាយការិយាល័យរូបនេះបានបន្ដថា “ដំបូង យើងឃាត់ខ្លួនបាន៣នាក់នៅសង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រួចចាប់ខ្លួនម្នាក់ទៀត នៅសង្កាត់ចោមចៅ ហើយបន្ដយកម្នាក់ទៀត ដែលនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ដ្រីនគរបាល ទាំងអនុប្រធានការិយាល័យ ប្រធាន ផ្នែក មន្ដ្រីផ្នែកជំនាញ ផ្នែកមជ្ឈឹម ដែលបាន ខិតខំរហូតឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជន សង្ស័យទាំងនេះ ហើយកន្លងទៅនេះ ក៏មាន ការបង្ក្រាបនិងចាប់មុខសញ្ញា ដែលពាក់ព័ន្ធ ទៅនឹងសកម្មភាពលួចគាស់ផ្ទះ និងឃាតកម្ម ជាដើម” ។

មន្ដ្រីនគរបាលការិយាល័យកណ្ដាលយុត្ដិ ធម៌ បានឱ្យដឹងថា ជនសង្ស័យទាំង៥នាក់រួម មាន ទី១ ឈ្មោះមាន ម៉ឺន ហៅចំរើន ភេទ ប្រុស អាយុ២០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវឌឹមូល សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ ជាជន ដៃដល់លួចម៉ូតូ ទី២ ឈ្មោះស៊ុន ឡា ហៅខ្លា ភេទប្រុស អាយុ២៩ឆ្នាំ ទីលំនៅមិនពិត ប្រាកដ មានស្រុកកំណើតនៅឃុំស្មាច់ងាម ស្រុកដងទង់ ខេត្ដកោះកុង ជាជនដៃដល់ ទី៣ ឈ្មោះជា ចិត ភេទប្រុស អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល ផ្លូវបេតុង សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ មានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំពង់ ស្រុកគីរីវង្ស ខេត្ដតាកែវ ជាអ្នកទទួលចោរ កម្ម ទី៤ ឈ្មោះស៊ូ ណាត ភេទប្រុស អាយុ ៣២ឆ្នាំ រស់នៅផ្ទះជួល ផ្លូវបេតុង សង្កាត់ ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ មានស្រុក កំណើតនៅភូមិត្រញំងឈូក ឃុំកោះ ស្រុក បរសេដ្ឋ ខេត្ដកំពង់ស្ពឺ ជាអ្នកទទួលបញ្ចាំនិង ទី៥ ឈ្មោះលី ម៉ី ភេទស្រី អាយុ១៨ឆ្នាំ រស់ នៅផ្ទះជួល តាមផ្លូវលេខ២៧១ សង្កាត់បឹង សាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ជាអ្នកសមគំនិត។

បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង៥នាក់ ត្រូវបាន សួរនិងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅការិយា ល័យព្រហ្មទណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីកសាង សំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុកាលារចាត់ការ តាមច្បាប់ ៕

Page 9 of 388