left
Safe Home
Safe Home
Safe Home

Friday, Aug 29th

| English Version | dapnews: 012 571 704, 097 9999 883, email: lim.cheavutha@gmail.com

You are here:
 

គន្លឹះងាយស្រួល និងចំណេញ ក្នុងការរៀបចំ បញ្ជីពន្ធដារ ដោះស្រាយ ឧបសគ្គពន្ធដា និងការបង់ពន្ធដារ មិនត្រឹមត្រូវ

E-mail Print PDF

ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមរោងចក្រ ...មិនបានបង់ពន្ធដារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ លោកអ្នក ប្រាកដជា ទទួលរងនូវ៖

១-ការផាកពិន័យធ្ងន់ធ្ងរ នៅពេលដែលសវនករពន្ធដារ ចុះធ្វើសវនកម្មដោយគិតរាប់ចាប់តាំងពីពេលដំណើរការ ដំបូងរហូតមក ដោយមិនអាចគេចផុតឡើយ ២-ការមិនអាចអនុវត្តបាននូវស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ឬអន្តរជាតិ ៣-អាចប្រឈមរហូតដល់មានទោស តាមផ្លូវច្បាប់និងករណីផ្សេងៗទៀត។

ចំពោះក្រុមហ៊ុនជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស (របបពិត) នៅពេលលោកអ្នករៀបចំ បំពេញបែបបទដាក់លិខិត ប្រកាសនិងបង់ពន្ធប្រចាំខែ និង ប្រចាំឆ្នាំនៅនាយកដ្ឋានពន្ធកំហុសឆ្គងមិនត្រូវបានរកឃើញភ្លាមៗនោះទេ  ហើយផាកពិន័យ និង ទោសទណ្ឌនានាក៏មិនត្រូវបានដាក់បន្ទុកភ្លាមៗនៅឡើយ ។ការត្រួតពិនិត្យ និងចុះ ហត្ថលេខាទទួល លើលិខិតប្រកាសដោយមន្ត្រីចាត់ចែងលិខិតប្រកាសនិង បេឡាករ នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារ មិនមែនមានន័យថា ការគណនា និង បំពេញបែបបទលើលិខិតប្រកាសរបស់លោកអ្នកត្រឹមត្រូវ ទាំងស្រុងនោះ ទេ។ ការកំណត់អំពីកំហុសឆ្គង (អចេតនា) ឬ ការកេងបន្លំ (ដោយចេតនា ឬគេចពន្ធ) និង ការដាក់បន្ទុកពិន័យ និង ទោសទណ្ឌ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយសវនករពន្ធដារនៃនាយកដ្ឋាន ឬ/និង អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅពេល ចុះធ្វើសវនកម្ម ឆែកឆេរលើបញ្ជីស្នាមគណនេយ្យ តាមប្រភេទណាមួយ ក្នុងចំណោមបី នៃប្រភេទសវនកម្ម ។

សវនកម្មបីប្រភេទ ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើង រួមមាន៖

1.សវនកម្មលើតុ( Desk Audit)៖ ត្រួតពិនិត្យ ឆែកឆេរលើប្រតិបត្តិការដែលប្រកាស លើលិខិតប្រកាស ដែលជាទូទៅធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំចរន្ត ។

2.សវនកម្មមានដែនកំណត់ (Limited Audit)៖ ត្រួតពិនិត្យ និង ឆែកឆេរលើបញ្ជីស្នាមគណនេយ្យ លើផ្នែកណា មួយដែលមានការសង្ស័យថាមានកំហុសឆ្គង ឬកេងបន្លំ ដែលជាទូទៅធ្វើឡើងជាប្រចាំ ឆ្នាំ  នៃឆ្នាំកន្លងទៅ ។

3. សវនកម្មពេញលេញ (Comprehensive Audit)៖ ត្រួតពិនិត្យ និង ឆែកឆេរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាំង មូលរបស់ក្រុមហ៊ុន និង ឯកសារភស្តុតាងគ្រប់ប្រភេទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធ ជាទូទៅធ្វើឡើង ជារៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង ឬនៅពេលមានការស្នើសុំចុះសវនកម្មពីអ្នកជាប់ពន្ធ ។

សូមបញ្ជាក់ថាប្រភេទពន្ធដារដែលលោកអ្នកត្រូវប្រកាស និង បង់ជូនរដ្ឋបាលសារពើពន្ធរួមមាន៖

I- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំខែ៖ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស (Tax on Salary) និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម (Fringe Benefit Tax)ពន្ធកាត់ទុក(Withholding Tax)ប្រាក់រំដោះពន្ធលើប្រាក់ចំនេញ(Prepayment on Profit Tax)អាករពិសេសលើទំនិញ និងសេវាមួយចំនួន(Specific Tax on certain merchandise and services)  អាករស្នាក់នៅ (Accomodation Tax) អាករបំភ្លឺសាធារណៈ(Public Lighting Tax)អាករលើតម្លៃបន្ថែម(Value Added Tax)និងពន្ធអាករដទៃទៀត។

II- ពន្ធដែលត្រូវប្រកាស និង បង់ប្រចាំឆ្នាំ៖ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ (Annual Profit Tax Return) ពន្ធ ប៉ាតង់ (Patent Tax)ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (Property Tax)។

ដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហានេះ លោកអ្នកគួរចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ សេវាកម្មគណនេយ្យ និង ពន្ធដារពីក្រុមហ៊ុន វិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យឯករាជ្យដែលមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់លើកិច្ចការនេះ និងរក្សាការសម្ងាត់ដោយការ ទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងជូនលោកអ្នក។    សេវាទាំងនោះរួមមាន៖

១-ជួយប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំឯកសារបែបទពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដោយត្រឹមត្រូវ និងយកទៅបង់នៅកន្លែង ពន្ធដារជូនលោកអ្នកជាស្រេច ដែលធ្វើបែបនេះលោកអ្នកចំណាយសេវាកម្ម អស់តិចហើយឯកសារ មាន លក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាពិសេសចំណេញថវិកា ជាងការជួលបុគ្គលិកធ្វើការជាប្រចាំយ៉ាងច្រើន។

២-ការដោះស្រាយបញ្ហាពន្ធដារគ្រប់ប្រភេទដូចជាៈ ការដោះស្រាយបំណុលពន្ធដារនានា ដែលបានជំពាក់រដ្ឋ កន្លងមកការដោះស្រាយបំណុលពន្ធដារដើម្បីជម្រះបញ្ជីបិទក្រុមហ៊ុន ការរៀបចំឯកសារស្របច្បាប់សម្រាប់ដាក់ ជូនសវនករពន្ធដារ ។

៣-ប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំឯកសារ កត់ត្រាបញ្ជីគណនេយ្យអោយបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បង់ពន្ធដារ។

៤-ប្រឹក្សាយោបល់លើផែនការពន្ធដារ ជាមួយនឹងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថី្ម ដើម្បីទទួលបានការលើក ទឹកចិត្ត និងការលើកលែងពន្ធ ។

៥- ប្រឹក្សាយោបល់លើកិច្ចការនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយពន្ធដារ។

រាល់បញ្ហាទាំងឡាយនេះ លោកអ្នកអាចជួបប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកឯកទេសវិជ្ជាជីវ: គណនេយ្យ និងពន្ធដារ ដែលមានស្នាដៃ និងបទពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ទូលំទូលាយ លើកិច្ចការទាំងឡាយនេះ តាមរយះទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110និង  017 888 987 ។

ក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុន បម្រើសេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យឯករាជ្យមាន សេវាកម្មនានាមួយចំនួនទៀតដូចជា៖

ក-សេវាកម្មគណនេយ្យៈ

សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យបញ្ជីស្នាមគណនេយ្យ និង រៀបចំគោលនយោបាយ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

សេវាកម្មកត់ត្រាបញ្ជី និង រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ(បិទបញ្ជី) ស្របតាម គោល នយោបាយ និង នីតិវិធី ស្តង់ដារ និង លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

សេវាកម្មរៀបចំ និងកត់ត្រាសមតុល្យដើមគ្រាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបើកថ្មី និង ក្រុមហ៊ុនដែល មានប្រតិបត្តិការ ជាច្រើនឆ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញ ។

ប្រឹក្សាយោបល់លើការកែលម្អ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលនយោបាយណនេយ្យ និង នីតិវិធីគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ខ-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការចុះបញ្ជីបើក ឬបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សណ្ឋាគារ ការិយាល័យតំណាងសាខាក្នុង និងក្រៅប្រទេស ។ល។

សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន និងការដាក់ដើមទុនចុះបញ្ជី

សេវាប្រឹក្សាយោបល់លើការរៀបចំឯកសារ ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ការស្នើសុំលេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ វិញ្ញាបនបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួង ឬស្ថាប័នអាណាព្យាបាល ។

ការចុះបញ្ជីជាអង្គការ សមាគម ស្ថាប័នមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញផ្សេងៗ

សុំការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល (QIP)

សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការបំពេញបែបទបិទក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមរោងចក្រ សហគ្រាស សណ្ឋាគារ ……(ការស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មលុបឈ្មោះសហគ្រាសបុគ្គល ឬពាណិជ្ជករ ដែលជាប់ពន្ធលើ ប្រាក់ចំណេញលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីអង្គការ សមាគម...) ។ល។

គ-សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់លើការជ្រើសរើស ឬអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកំព្យូទ័រ

ជ្រើសរើសកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រឲ្យសមស្របទៅនឹងបរិបទការងារ ទំហំការងារ និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ក្រុមហ៊ុនអង្គការ សមាគម... លោកអ្នក សម្រាប់កត់ត្រាផ្ទៀងផ្ទាត់ និង ផលិតរបាយការណ៍ ស្របតាមគោល នយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ បទដ្ឋានជាតិ អន្តរជាតិ និង លក្ខខណ្ខត្រូវផ្នែកច្បាប់ ។

ជួយវិភាគ និង ធ្វើគម្រោងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគណនេយ្យកុំព្យូទ័រថ្មី សម្រាប់ ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ...លោកអ្នក

ឃ-សេវាកម្មវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យ និងពន្ធដារលើការអនុវត្តជាក់ស្តែង

សេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលជំនាញគណនេយ្យដល់បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគម ... តាមមុខងារ (ប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ គណនេយ្យករ បេឡាករ អ្នកគ្រប់គ្រងសន្និធិ...) និង គ្រប់កម្រិត (កម្រិតប្រតិបត្តិ កម្រិតបច្ចេកទេស និង កម្រិតយុទ្ធសាស្រ្ត)

សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខៈ 011 777 110និង  017 888 987។

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សហការ ជាមួយ OHCHR ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសិទ្ធិ ពេលចាប់ខ្លួន ឬឃាត់ខ្លួន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងការិយាល័យ ឧត្ដមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (OHCHR) ប្រចាំកម្ពុជា នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា អំពី «សិទ្ធិ ពេលឃាត់ ខ្លួន និងការប្រើប្រាស់ កម្លាំង » នៅថ្ងៃ សុក្រទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ស្អែកនេះ ។

យោងតាម សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌របស់ អង្គការសហប្រជាជាតិ ការិយាល័យនៃឧត្ដមស្នងការទទួលបន្ទុក សិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា កិច្ចពិភាក្សានេះ ធ្វើទ្បើងនៅ ម៉ោង ៨និង៣០ ដល់ម៉ោង៩ ព្រឹក នៅសណ្ឋាគារ សាន់វេ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលផ្ដោតលើខ្លឹមសារ នៃ ប័ណ្ឌផ្សព្វផ្សាយអំពី សិទ្ធិពេលចាប់ខ្លួន ឬឃាត់ខ្លួន ។

កិច្ចពិភ្សានេះ ក៏ជាឱកាស មួយ ដើម្បីបង្ហាញអំពី គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាន របស់អង្គារសហប្រជាជាតិ ស្ដីពី ការប្រើប្រាស់ កម្លាំង និងអាវុធ ដោយ មន្រ្ដី ប្រតិបត្ដិច្បាប់ ក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌របស់អង្គការ សហប្រជាជាតិ សម្រាប់មន្រ្ដីប្រតិបត្ដិច្បាប់៕

វិភាគ៖ បរាជ័យតំណែង លោក យឹម សុវណ្ណ និង លោកស្រី មូរ សុខហួរ ជារឿងខ្វែងគំនិត ថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស

E-mail Print PDF

ដោយ៖ សយ សុភាព

ភ្នំពេញ៖ នៅក្រោយការធ្លាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក យឹម សុវណ្ណ ពីប្រធានគណៈទី  ៨ និងទី១០ នៃរដ្ឋសភានោះ លោក សម រង្ស៊ី ប្រធានគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ និងលោក យឹម សុវណ្ណ សុទ្ធតែបាន ថ្លែងអះអាង និងទម្លាក់កំហុសថា ការធ្លាក់នេះ ព្រោះតែសមាជិកសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមិនបោះ  ឆ្នោតគាំទ្រ។

តើវាមានប្រយោជន៍ដែរទេ សម្រាប់សមាជិកសភាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងការបោះឆ្នោតទម្លាក់ លោក យឹម  សុវណ្ណ និង លោកស្រី មូរ សុខហួរ? ចម្លើយគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ ទោះបីសមាជិកសភាមកពីគណបក្សប្រជា ជនកម្ពុជា ចង់ ឬមិនចង់ តំណែងគណៈកម្មការទី៨ (គណៈកម្មការ សុខាភិបាល សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន យុវនីតិ សម្បទា ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងកិច្ចការនារី) និង គណៈកម្មការទី១០ (គណៈកម្មការអង្កេត បោស សំអាត និង ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ) គឺនៅតែជារបស់តំណាងរាស្រ្តមកពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិដដែល។

គេនៅចាំបានយ៉ាងច្បាស់ថា នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយរវាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និង  គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព  អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភា ដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានប្រគល់តំណែងអនុប្រធានទី១ និងប្រធានគណៈកម្ម  ការចំនួន៥ ទៅឲ្យគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ។ តាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ សបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ថា សមាជិកសភា  នៃគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មិនឈឺក្បាលថា គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ដាក់បេក្ខជនរូបណាជាបេក្ខភាពអនុប្រធាទី១  និងជាប្រធានគណៈកម្មការទាំង៥នោះឡើយ និយាយរួមសមាជិកសភាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចាំតែបោះឆ្នោត គាំទ្រប៉ុណ្ណោះ។

ស្របពេលនៃការធ្លាក់ចេញពីតំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី៨ និងទី១០ របស់លោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក  យឹម សុវណ្ណ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារឿងរ៉ាវផ្ទៃក្នុង ជាច្រើនក៏បានលេចឮចេញពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិផងដែរ  កុំឃើញថា ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សមួយនេះនៅទីសាធារណៈតែងញញើមស្រស់ស្រាយ តែខាងក្រោយឆាកវិញ មិនសូវជា  ត្រូវគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ។

ព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានទម្លាយឲ្យដឹងថា តំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី៨ មិនមែនមានតែ  លោកស្រី មូរ សុខហួរ នោះទេ ដែលចង់បាន សូម្បីតែភរិយារបស់លោក សម រង្ស៊ី គឺលោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា ក៏ ចង់បានតំណែងមួយនេះដែរ។ មានការជជែកគ្នាច្រើនណាស់ទៅលើតំណែងមួយនេះ ព្រោះតែលោកស្រី មូរ សុខ ហួរ បានទាមទារដាច់ខាតតែម្តង។

ចុងក្រោយបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក៏បានសម្រេចទុកលោកស្រី មូរ សុខហួរ ជាបេក្ខភាពតំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី  ៨ រីឯលោកស្រី ជូឡុង សូមូរ៉ា ផ្លាស់ទៅជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី៥ (គណៈកម្មការកិច្ចការបរទេស សហប្រតិ  បត្តិការអន្តរជាតិ ឃោសនាការ និង ព័ត៌មាន) ជំនួសវិញ។

រីឯតំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី១០ ក៏មានការប្រទាំងប្រទិសគ្នាខ្លាំងណាស់ដែរ ដោយសារតំណែងនេះ លោក  សុន ឆ័យ និង លោក យឹម សុវណ្ណ សុទ្ធតែចង់បានដូចគ្នា ខណៈមន្រ្តីទាំងពីររូបសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលក្នុងបក្ស។  លោក សុន ឆ័យ ជាមន្រ្តីតស៊ូចាស់វស្សាមួយរូបជាមួយលោក សម រង្ស៊ី រីឯ លោក យឹម សុវណ្ណ ក៏មិនណយដែរ  លោកជាមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយរូបសម្រាប់បក្សសង្រ្គោះជាតិ។ ដូច្នេះវាជាបញ្ហាដ៏ឈឺក្បាលមួយសម្រាប់លោក  សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត។

ក្រោយការចរចាសម្របសម្រួលពីថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស គេក៏សម្រេចរក្សាទុកលោក យឹម សុវណ្ណ ជាបេក្ខភាពប្រធានគ ណៈកម្មការទី១០ ចំណែកលោក សុន ឆ័យ រុញទៅធ្វើជាអនុប្រធានគណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា (គណៈកម្មការ សេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម)។

និយាយជារួមមកវិញ ការទទួលបានសំឡេងត្រឹមតែ ៥៦សំឡេងទាំងលោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក យឹម  សុវណ្ណ ពីសមាជិកសភា ១២២រូប កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ វាមិនមែនជារឿងកើតចេញពីការមិនគាំ ទ្ររបស់សមាជិកសភាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ តែវាកើតចេញពីការមិនចុះសម្រុងគ្នារបស់សមាជិកសភា  គណបក្សសង្រ្គោះជាតិតែម្តង។

អ្នកខ្លះទៀត គេបានសន្និដ្ឋានថា ការសម្រេចសេចក្តីតាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះ គឺជាឆាកល្ខោន ដែលរៀបចំឡើង ដោយលោក សម រង្ស៊ី និង កឹម សុខា ខ្ចីផ្លែដាវពីគណបក្សប្រជាជនសម្លាប់តំណែងលោកស្រី មូរ សុខហួរ និង  លោក យឹម សុវណ្ណ តែម្តង។

គេនៅចាំបានថា សភានីតិកាលទី១ លោក សឺន សុប៊ែរ មកពីគណបក្សសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនា របស់សម្តេច បវរសេដ្ឋា សឺន សាន ក៏មិនត្រូវបានសមាជិកសភា បោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជាអនុប្រធានទី២ នៃរដ្ឋសភា ដូចគ្នានេះ ដែរ តែក៏មានកិច្ចចរចា និង ស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកទី២ ហើយក៏ជាប់ដូចការគ្រោងទុក។

ឆ្លងតាមពិសោធន៍នេះ គេជឿថា ប្រសិនបើលោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា ពិតជាមានឆន្ទៈប្រគល់តំណែង  ឲ្យលោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក យឹម សុវណ្ណ មែននោះ ប្រធាន និងអនុប្រធានទាំងពីរ ពិតជានឹងស្នើឲ្យមាន ការបោះឆ្នោតជាលើកទី២ តាមនីតិវិធី នៃរដ្ឋសភាទៅហើយ មិនមែនទុកឲ្យសមាជិក នៃគណៈកម្មការទាំងពីរបោះ  ឆ្នោតគាំទ្រ ដោយសំឡេង ៨ លើ៨ ប្រគល់តំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី៨ ឲ្យទៅលោកស្រី កែវ សុវណ្ណរតន៍  ភរិយាលោក យឹម សុវណ្ណ និងតំណែងប្រធានគណៈកម្មការទី១០ ឲ្យទៅលោក ហូរ វ៉ាន់ នោះទេ។

បើតាមប្រភពពីវិមានរដ្ឋសភា បានឲ្យដឹងថា មុននឹងសម្រេចឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីសមាជិកគណៈកម្មការ  ទាំងពីរ ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ បានបើកកិច្ចប្រជុំចង្អៀតមួយនៅក្នុងបន្ទប់របស់លោក កឹម សុខា។ ទោះ ប្រភពមិនបានទម្លាយថា គេប្រជុំសម្ងាត់ពីរឿងអ្វីក៏ដោយ តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់នោះ កិច្ចប្រជុំនេះ មិនមានការស្នើ  សុំឲ្យបោះឆ្នោតជាលើកទី២ គាំទ្របេក្ខភាព លោកស្រី មូរ សុខហួរ និងលោក យឹម សុវណ្ណនោះឡើយ។ បញ្ហានេះ បានបន្សល់នូវភាពមន្ទិលសង្ស័យខ្លាំងណាស់ផងដែរ។

ឆ្លងតាមការវិភាគ និងសន្និដ្ឋានយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅ ការធ្លាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក  យឹម សុវណ្ណ ទោះបីថា មានសមាជិកសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខ្លះមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រ តែមិនមែនទាំង  ស្រុងទេ ពោលក្នុងចំណោមអ្នកមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះ ក៏មានសមាជិកសភារបស់គណបក្សសង្រ្គោះជាតិផងដែរ  ដែលការមិនគាំទ្រនេះ ផ្តើមចេញពីភាពថ្នាំងថ្នាក់ផ្លូវចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃគណបក្សប្រឆាំងមួយនេះតែម្តង៕

បេក្ខភាព ប្រធាន​ គណៈកម្មាធិការ​ រដ្ឋសភា របស់លោក យឹម សុវណ្ណ, មូរ សុខហួរ សូម្បីគ្នាឯង ក៏មិន គាំទ្រដែរ

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ លោកស្រី មូរ សុខហួរ និង លោក យឹម សុវណ្ណ តំណាងរាស្ដ្រមានចរិត មានៈ មកពីគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិត្រូវបាន សមាជិកសភាភាគច្រើន បោះឆ្នោតមិនគាំទ្រ ឱ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ នៃរដ្ឋសភាឡើយ ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ដ្រចូលរួម ប្រជុំចំនួន ១២២រូប មានតែ៥៦រូបប៉ុណ្ណោះ បោះ ឆ្នោតគាំទ្រដោយមិនអាចឱ្យពួកគេរកសំឡេង ៥០បូក១បានទេ ។

មានមូលហេតុជាច្រើន ត្រូវបានគេលើក ឡើងនៅក្រោយពេល ដែលលោក យឹម សុវណ្ណ និងលោកស្រី មូរ សុខហួរ មិនជាប់ ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី១០ និងទី៨ នៃរដ្ឋសភា ខណៈសហជីវីនរបស់ខ្លួន ៣ រូបទៀត រួមមានលោក អេង ឆៃអ៊ាង ត្រូវបានជាប់ ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី១ លោក ប៉ុល ហំម ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិ ការទី៣ និងលោក ញ៉ែម ប៉ុនរិទ្ធ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈ កម្មាធិការទី៧នៃ រដ្ឋសភានោះ ។ ក្នុងនោះចរិតរឹងរូសធ្វើជា អ្នកនយោបាយ មិនចេះបត់បែនសម្រប សម្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈ និងពេលវេលា ដោយប្រកាន់យកតែចរិតមានៈ សងសឹកចងគំនុំ ចង អាឃាតរបស់អ្នកទាំងពីរ ក៏ជាមូល ហេតុនៃការមិនផ្ដល់សំឡេងគាំទ្រផងដែរ ។

៥៦សំឡេងគាំទ្រ មិនមានន័យថា ៥៥ សំឡេង គឺជាសំឡេងបានមកពីសមាជិកសភា របស់គណបក្ស សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ នៅក្នុងសភានោះទេ ។ មានន័យថា ក្នុងចំ ណោមសំឡេងគាំទ្រទាំង៥៦ គឺ មានសំឡេង មកពីគណបក្សប្រជាជន បោះឆ្នោតគាំទ្រ លើសពី១សំឡេង ដូចនេះសមាជិកសភា មកពី គណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង៥៥រូប មិន មែនសុទ្ធតែបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពលោកស្រីមូរ សុខហួរ និង លោក យឹម សុវណ្ណ ទាំង អស់នោះឡើយ គឺមានសមាជិកមួយចំនួន នៃគណបក្សនេះក៏មិនពេញចិត្ដ នឹងចរិត ក៏ដូចសកម្មភាពប្រកាន់ ជំហរនយោបាយ របស់អ្នកទាំងពីរប៉ុន្មាននោះដែរ ។

ចំណែកលោក សម រង្ស៊ី ដើម្បីបង្វែរ ភាពអាម៉ាស់ នៃការប្រេះឆាគ្នានេះក្រោយ ចេញពីប្រជុំសភា បាន ថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែត ថា ការបោះឆ្នោតមិនជាប់នេះគឺដោយសារ តែគណបក្សប្រជាជន មិនគោរពតាម កិច្ច ព្រមព្រៀងថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ដែលមាន ចំនួន៧ចំណុចទៅវិញ ។ ប៉ុន្ដែ មន្ដ្រីគណបក្សប្រជាជន មួយរូប បានឆ្លើយតបទៅវិញថា ស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀង៧ចំណុច គឺគ្រាន់តែ បានឯកភាពគ្នា ប្រគល់ តំណែងអនុប្រធានទី១ និងប្រធានគណៈកម្មាធិការចំនួន ៥ ទៅឱ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមិនបានចែងថា អនុប្រធានទី១ ត្រូវតែឱ្យទៅ លោក កឹម សុខា ប្រធានគណៈកម្មាធិការទី ៨ ត្រូវ តែឱ្យទៅលោកស្រី មូរ សុខហួរ ប្រធានគណៈកម្មាធិការទី១០ ត្រូវតែឱ្យទៅ លោក យឹម សុវណ្ណ នោះ ឡើយ លើកលែងតែសមាជិកសភា គណបក្សប្រជាជនបោះ ឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាព ប្រធានគណៈកម្មាធិ ការរដ្ឋសភាមកពីគណបក្សប្រជាជនលើស ពី៥ ទើបរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ។

លោក យឹម សុវណ្ណ ត្រូវបានសមាជិក មួយចំនួន ចាត់ទុកថា ជាមនុស្សមានចរិត “ឈ្លើយ” គ្មានអ្នកណា ដល់ខ្លួន ក្រៅពីប្រធានបក្ស និងភរិយារបស់ប្រធាននោះ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ រាល់ការប្រជុំសម្រេចពី នយោបាយផ្ទៃក្នុងលោក យឹម សុវណ្ណ តែងតែប្រកាន់យកគំនិតរឹងត្អឹង តាមនិយមន័យ បើប្រឆាំង ប្រឆាំងទាល់តែឈ្នះ ! កុំសម្របសម្រួល កុំចុះញ៉ម ។ ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកស្រី មូរ សុខហួរ វិញ ត្រូវ បានសមាជិកជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនចាត់ទុកថា គឺជាអ្នកធ្វើឱ្យខូចនយោ បាយរបស់គណបក្ស នៅមួយ រយៈចុងក្រោយនេះ ។

ព្រឹត្ដិការណ៍កើតហិង្សា ដែលបង្កឡើង ដោយក្រុមបាតុកររបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ដឹកនាំដោយលោកស្រី មូរ សុខហួរ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ នៅស្ពាននាគ ត្រូវបានសមាជិកជាន់ខ្ពស់ របស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិចោទថា បង្កឡើងដោយលោក ស្រី មូរ សុខហួរ ដែលជាដើមចមធ្វើឱ្យគេ ថ្កោលទោសពេញពិភពលោក ។

អ្នកដឹងរឿងបានអះអាងថា ផែនការ រៀបចំ ធ្វើបាតុកម្មឱ្យផ្ទុះទៅជាហិង្សានៅថ្ងៃ ទី១៥ ខែកក្កដា ដែល រៀបចំដោយលោកស្រី មូរ សុខហួរ គឺមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនប្រឆាំងមិនឱ្យធ្វើឡើយ ដោយ រួមមានទាំងលោក កឹម សុខា អនុប្រធានគណបក្ស និងលោក សុន ឆ័យ ផងដែរ។ ដូច្នេះហើយ ទើបថ្ងៃ ធ្វើបាតុកម្មនោះ លោក កឹម សុខា គេចទៅមើលចំការម្រេច នៅខេត្ដកំពង់ចាម លោក សុន ឆ័យ យក លេសរវល់ តាមពិតលោកទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេនៅហាងបរទេស ចាំមើលតែប៉ុណ្ណោះ ។

លោកស្រី មូរ សុខហួរ តំណាងរាស្ដ្រ ប្រចាំមណ្ឌលខេត្ដបាត់ដំបង របស់គណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ បច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេស្គាល់ថា ដើមឡើយខណៈចូលមកក្នុងប្រទេសវិញ គឺ គ្រាន់តែជាប្រធានអង្គការមួយ តែប៉ុណ្ណោះ។ តែដោយសារតាមរយៈអង្គភាពនេះ បានធ្វើ ឱ្យលោកស្រី មានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយម្ចាស់ ក្សត្រីយ៍ និងជំទាវៗ ឯកឧត្ដមមួយចំនួននៅ ក្នុងគណបក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច រហូតដល់បានធ្វើជារដ្ឋមន្ដ្រី ក្រសួងកិច្ចការនារី កូតាគណបក្ស ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច នៅអាណត្ដិទី២ ។ លុះដល់ អាណត្ដិទី៣ លោកស្រី មូរ សុខហួរ មានមហិច្ឆតាទៅកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការ ងារដែលបង្កើតថ្មី ដោយសន្យាប្រគល់ក្រសួង កិច្ចការនារីទៅឱ្យ លោកស្រី អ៊ឹង កន្ថាផាវី ត្រូវជាប្អូនថ្លៃជីដូនមួយអង្គុយវិញ ។ ប៉ុន្ដែ ខណៈលោកស្រី ស្នើសុំតំណែង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការងារដោយបោះបង់ក្រសួង កិច្ចការនារីទៅឱ្យលោកស្រី អ៊ឹង កន្ថាផាវី ទៅហើយនោះ ស្រាប់តែសម្ដេចក្រុមព្រះ បែរជាប្រគល់ក្រសួងការងារទៅឱ្យលោក ញ៉េប ប៊ុនជិន ទៅ វិញ ធ្វើឱ្យលោកស្រី ខក  ចិត្ដយ៉ាងខ្លាំង ស្របនឹងមិនជាប់ជាតំណាង រាស្ដ្រមណ្ឌលភ្នំពេញទៀតនោះ ក៏មានគំនុំជា មួយហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ដោយចុងក្រោយបាន សម្រេចដើរចេញ ទៅចូលជាមួយគណបក្ស សម រង្ស៊ី ដើម្បីធ្វើការសងសឹកជាមួយគណ បក្សហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច ដូចគេបានឃើញស្រាប់។

ដូច្នេះហើយ ទើបបច្ចុប្បន្ននេះគំនិតមានៈ សងសឹកតាមរយៈការយកនយោបាយ ធ្វើ ជាមុខរបរ មាន រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ៕

សាខា សមាគម បញ្ញវន្ដ និងយុវជន ស្ម័គ្រចិត្ដ ក្រុម១២ ខេត្ដកោះកុង បាននាំអំណោយ ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិកោះប៉ោ

E-mail Print PDF

កោះកុង ៖ លោកអភិបាល ស្រុកមណ្ឌលសីមា បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិកោះកាង ព្រមទាំង បាននាំនូវអំណោយ មួយចំនួន ជូនដល់ពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅទីដាច់ស្រយាល មានចំនួន ៥៨គ្រួសារ ។

នៅពេលថ្មីៗនេះ លោក ហាក់ ឡេង អភិបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា និង ជាប្រធានសាខាសមាគមបញ្ញវន្ដ និងជា យុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ ក្រុម១២ នៅវេលាម៉ោង ៩ៈ២០នាទី ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៤   លោក ហាក់ ឡេង បានដឹកនាំមន្ដ្រីនៅក្រោមឱវាទ និង សមាជិក សមាជិកា យុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ ក្រុម១២ បានធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រ ដើម្បីទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅទីនោះ និង បាននាំ នូវអំណោយមួយចំនួន របស់សប្បុរសជន ទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ និង ព្រះសង្ឃ ដែលគង់នៅវត្ដនោះទៀតផង។
 
ប្រជាពលរដ្ឋ រស់នៅភូមិដាច់ស្រយាល ដែលទទួលការចុះសួរសុខទុក្ខសំណេះសំណាល ពីលោក ហាក់ ឡេង អភិបាល ស្រុក និង ជាប្រធានសមាគបញ្ញវន្ត និង ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ ក្រុម១២ មានចំនួន ១០៣ គ្រួសារ នឹង សិស្សានុសិស្សចំនួន ៩០នាក់។  ហើយអំណោយដែលលោកអភិបាល នាំទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះមាន  គ្រឿងបរិភោគ មួយចំនួន ថវិកាចំនួន ២ ម៉ឺនរៀល សម្ភារសិស្សមួយឈុត និង ថវិកាមួយចំនួន។

អំណោយទាំងនេះ ដោយមានការឧបត្ថម្ភពី លោក ប៊ុន លើត អភិបាលខេត្ដកោះកុង ឧបត្ថម្ភ ចំនួន ១៣,០០០០ (មួយលានបីម៉ឺនរៀល) ព្រះសង្ឃចៅអធិការវត្ដប៉ាក់ខ្លង ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន ១លានរៀល សាខាសមាគម គ្រឿង បរិភោគ និងសម្ភារសិក្សា និង លោកស្រី ភរិយា លោកអភិបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា ឧបត្ថម្ភដល់សិស្ស ចំនួន ២០ម៉ឺនរៀលផងដែរ។  

ការសំណោះសំណាល ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិ កោះប៉ោ លោក ហាក់ ឡេង អភិបាលស្រុកមណ្ឌលសីមា បានមានប្រសាសន៍ថា ថ្ងៃនេះលោកបានចុះមកសួរសុខទុក្ខ បងប្អូន ដែលរស់នៅភូមិដាច់ស្រយាលពីគេ ហើយលោកបានដឹកនាំបញ្ញវន្ដ និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្ដ១២ មកជាមួយដើម្បីឱពួកគាត់បានដឹង ពីការរស់នៅរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅភូមិដាច់ស្រយាល មានការលំបាកយ៉ាងណានេះ ធ្វើឱ្យនិសិត្សបានយល់កាន់តែច្បាស់ ពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើង។  

ហើយលោកបានលើកឡើង នូវមតិផ្ដាំផ្ញើពី លោក ប៊ុន លើត អភិបាល ខេត្ដកោះកុង ពីចម្ងាយ ដែលលោកមិន បានអញ្ជើញមកផ្ទាល់ ព្រោះលោកជាប់រវល់ការងារ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន៕

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

កម្លាំង នគរបាល ប្រឆាំង បទល្មើស សេដ្ឋកិច្ចក្រុង បង្រ្កាបផ្ទះស្តុកសាប៊ូរំលោភ កម្មសិទ្ធបញ្ញា

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ កម្លាំង នគរបាល ប្រឆាំង បទល្មើស សេដ្ឋកិច្ចក្រុង នៅរសៀលម៉ោង២ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤នេះ បានចុះឡោមព័ទ្ធផ្ទះស្តុកសាប៊ូមួយកន្លែង ដែលបានរំលោភកម្មសិទ្ធបញ្ញា ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី៤ ភូមិស្លែងរលើង សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ។

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ ដឹកនាំដោយលោក សៀង សុខ ព្រះរាជអាជ្ញា រងអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ និងលោកពិត បញ្ញា ប្រធានការិយាល័យប្រឆាំង បទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញ ។

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការចុះបង្រ្កាប សមត្ថកិច្ចបានដកហូត បានសាប៊ូ ៣ប្រភទេ ចំនួន ៣៥៦ដប និងសាប៊ូ កញ្វប់ ចំនួន១កេះ ផងដែរ ។

ប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថា ក្រោយពីមានពាក្យបណ្តឹង របស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ដែលនាំចូលសាប៊ូផ្តាច់មុខរួច ថា មានឈ្មួញលួចនាំចូលសាប៊ូ រំលោភកម្មសិទ្ធបញ្ញា ទើបឈានការ តាមដាបនិង បង្រ្កាបជាក់ស្តែង តែម្តង ។

អស់កង្វល់ ជាមួយប្រព័ន្ធ ការពារសុវត្ថិភាព ដ៏ទំនើបរបស់ ESS

E-mail Print PDF

ដើម្បីចូលរួមចំណែក ក្នុងការការពារ សុខសុវត្ថិភាព ទាំងអាយុជីវិត និងទ្រព្យសម្បត្ដិ របស់លោកអ្នក ក៏ដូចជា ជួយសម្រួលដល់ អាជីវកម្មរបស់ លោកអ្នកឱ្យកាន់ តែមានភាពងាយស្រួល និងកាន់តែរីកចំរើនឡើង បន្ថែមទៀត នោះ យើងខ្ញុំបាននាំចូលនូវ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ទំនើបៗ ជាច្រើនប្រភេទ ដែលជាបច្ចេកវិជ្ជាចុងក្រោយ មាន គុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ និងមានការធានាយ៉ាង ត្រីមត្រូវរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

- ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព (CCTV Camera System)
- ប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នការពារឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗ (Security Alarm System)
- សោទ្វារសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិចប្រើដោយលេខសំងាត់ កាត ឬក្រយ៉ៅដៃ (Access Control)
- ម៉ាស៊ីនកត់ត្រាពេលវេលាប្រើដោយលេខសំងាត់ កាត់ ឬក្រយ៉ៅដៃ (Time Attendance)
- ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានា (Telephone System)
- តបណ្ដាញណេតវើក (Networking Solutions)

យើងខ្ញុំក៏មានជាងជំនាញៗ មានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ទៅតំឡើង ជូនលោកអ្នក ដល់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្ដក្រុង ទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយយើងខ្ញុំក៏អាចរៀបចំ ទាំង ផលិត ផល និងសេវាកម្ម ទៅតាមតម្រូវការ និងតម្លៃដែលលោកអ្នកចង់បានផងដែរ។

ពត៌មានលំអិតសូមទំនាក់ទំនង មកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ
- អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 77DEo ផ្លូវ មុនីរ៉េត សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
- ទួរស័ព្ទលេខ ៖ 012 908 709, 016 664 066, 088 7778 707, 023 999 816
- អ៊ីម៉ែល ៖ ess.electronic@gmail.com
- វេបសាយ ៖ www.ess-electronic.com

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

Photo by DAP-News

មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញ​ បស្ចិម សាខាវិមានឯករាជ្យ ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងថ្មី ជាមួយកម្មវិធី ផ្តល់ជូនពិសេស

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម ដែលជាមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញធំជាងគេនៅកម្ពុជា និងទទួលស្គាល់ គុណភាព ដោយស្ថាប័នស្តង់ដារអន្តរជាតិ របស់អង់គ្លេស នឹងចាប់បើកដំណើរការ ទីតាំងថ្មីសាខា វិមានឯករាជ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ តទៅ, ស្ថិតនៅអាគារលេខ ១៧០ABC តាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះនរោត្តម ខាងជើងស្តុបចំការមន ប្រហែល២០០ម៉ែត្រ។

សម្រាប់ទីតាំងថ្មីនេះ មានអាគារធំ មានលក្ខណៈស្តង់ដារ បរិយាកាសល្អ និងបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ ទន្តសាស្រ្តទំនើបៗ។ ក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមដំណើរការនេះ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម បានផ្តល់ជូនការពិនិត្យ ពិគ្រោះជំងឺមាត់ធ្មេញដោយឥតគិតថ្លៃ បញ្ចុះតម្លៃ៥០ភាគរយសម្រាប់ការសំអាតធ្មេញ និង២០ភាគរយ សម្រាប់សេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ការផ្តល់ជូននេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ នៅសាខាវិមានឯករាជ្យថ្មីនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម បានដំណើរការជាង១៥ឆ្នាំមកហើយ ដោយមានទន្តបណ្ឌិតខ្មែរ និងបរទេសជាង៣០រូប ព្រមទាំងបុគ្គលិកសរុបជាង ១៣០នាក់ និងបានផ្តល់ជូននូវ ការព្យាបាល ជូនអ្នកជំងឺប្រមាណជាង១សែន ៣ម៉ឺននាក់។ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម មានសាខាចំនួន៤ គឺ៣សាខានៅភ្នំពេញ និង១សាខានៅខេត្តសៀមរាប។ លើសពីនេះ ក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាមួយនឹងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួន ដូចជាមន្ទីរព្យាបាល អៃស៊ីកៃ ស៊ីម៉ាហ្សូ (Aishikai Shimuza) នៅប្រទេសជប៉ុន និងស្ថាប័នទន្តសាស្រ្តមួយចំនួន នៅប្រទេស ហ៊ូឡង់ និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរ៕

Photo by DAP-News

JICA និង សាលារាជធានី ផ្សព្វផ្សាយ ប្លង់មេលើការងារ ដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុង

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ ទីភ្នាក់ងារសហ ប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) និង សាលារាជធានីភ្នំពេញ បានផ្សព្វផ្សាយប្លង់មេ លើការងារដឹកជញ្ជូន ក្នុងរាជធានី ដល់អភិបាលខណ្ឌ ចៅសង្កាត់ មន្រ្ដីនគរបាល និង ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ២៥០នាក់ ឲ្យបានយល់ដឹងអំពីផែនការមេ សម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន នាពេលដ៏ខ្លីនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។ នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP ចេញផ្សាយនៅ ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ។

បើយោងតាម AKP អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ លោក ត្រាក់ ថៃសៀង បានថ្លែងក្នុងពិធី ផ្សព្វផ្សាយ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ កម្ពុជា-ជប៉ុន ថា គម្រោងសិក្សាទូលំទូលាយ លើផែនការដឹកជញ្ជូនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានចាប់ផ្តើមសិក្សាពីដើមខែមីនា ឆ្នាំ២០១២ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

ជាមួយគ្នានោះ លោក ត្រាក់ ថៃសៀង ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា “ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ឆ្នាំ២០១២ រយៈពេល១០ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ ចរាចរបានកើនឡើង៤០ភាគរយ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងត្រូវផ្តោតសំខាន់លើចរាចរ ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសរសៃឈាមនេះរត់ឲ្យបានស្មើ រត់ឲ្យបានច្រើន” ។

លោក កូតូ ម៉ាសាតូ ប្រធានគម្រោងអង្គការ JICA បានថ្លែងថា បញ្ហាប្រឈមលើការងារដឹកជញ្ជូនគឺការកកស្ទះចរាចរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលបណ្តាលមកពីការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃចំនួនប្រជាជន ទោចក្រយានយន្ត និងរថយន្តដោយអត្រាកំណើន នៃការចុះបញ្ជីយានយន្តពីឆ្នាំ២០០១ដល់២០១២គឺមានចំនួន៣,៤៦ដង។

លោក ក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ការអភិវឌ្ឍផ្លូវ ក្នុងទីប្រជុំជននៅមានកម្រិត ហើយការអភិ វឌ្ឍផ្លូវនៅតំបន់ជាយក្រុងមានភាពយឺតយ៉ាវ ល្បឿនចរាចរក្នុងក្រុងរថយន្តចុះពី២២,៩គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោងដល់១៤គីឡូម៉ែត្រក្នុង១ម៉ោង ដោយសារការ អភិវឌ្ឍនផ្លូវ នៅមានកម្រិត។

លោក ក៏បានបង្ហាញពី បញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លះផងដែរ ដូចជា កង្វះវិធានការគ្រប់គ្រងចរាចរ ជាពិសេសបញ្ហាចំណត និងស្ថានភាពផ្លូវអ្នកថ្មើរជើង កង្វះខាតលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើបន្លាស់ទី និង កំណើនមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព ដោយសារខ្វះខាត ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន សាធារណៈ បច្ចុប្បន្ននេះ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន ដែលមានក្នុងទីក្រុងគឺមានតែរថយន្តឯកជន ទោចក្រយានយន្ត និង មធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូនមិនផ្លូវការ ដូចជាម៉ូតូឌុបតែប៉ុណ្ណោះ។ ទោចក្រយានយន្តភាគច្រើន គឺធ្វើដំណើរលើសពី២០គីឡូម៉ែត្រ ដែលការនេះ ត្រូវគេមើលឃើញមិនមានសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរ។

លោក កូតូ ម៉ាសាតូ ប្រធានគម្រោងអង្គការ JICA បន្ថែមទៀតថា ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈគឺផែនការរយៈពេលខ្លីឆ្នាំ២០១៦ រថយន្តក្រុង៥ខ្សែ ហើយ ផែនការយៈពេលមធ្យម ២០២០ រថយន្តក្រុង១០ខ្សែបូកនឹងសេវារថភ្លើងសម្រាប់អ្នកធ្វើការ ផែនការរយៈពេលវែង ២០២៥ រថយន្តក្រុងបូកនឹងសេវារថភ្លើងសម្រាប់អ្នកធ្វើការបូកនឹងរថភ្លើងលឿនដំណាក់កាលទី១ និង ផែនការរយៈពេលវែងឆ្នាំ២០៣៥រថយន្តក្រុងបូកនឹងសេវារថភ្លើងសម្រាប់អ្នកធ្វើការបូកនឹងរថភ្លើងលឿន គ្រប់ផ្នែក៕

អាជ្ញាធរខេត្ដត្បូងឃ្មុំ ស្នើឱ្យមានការរៀប ចំប្រព័ន្ធលូឡើងវិញ នៅទីប្រជុំជនក្រុង សួង

E-mail Print PDF

ត្បូងឃ្មុំ ៖ ក្រោយមាន ពីមានការរិះគន់ និងលើកឡើង ពីកង្វល់របស់ ប្រជាពលរដ្ឋនិង ក្រុមអាជីវករ ដែលរកស៊ីលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារ សួង និងរស់នៅក្នុងទី ប្រជុំជន មួយនេះ ស្ដីអំពីបញ្ហាបរិស្ថាន ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសំរាម និងប្រព័ន្ធលូ ដែលមានការរាំងស្ទះធ្វើឱ្យទឹកជន់លិចជះក្លិនស្អុយនោះ អភិបាលរងខេត្ដត្បូងឃ្មុំ លោក ហាក់ សុខមករា កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ បានដឹកនាំក្រុមការងារ មកពីមន្ទីរសាធារណការខេត្ដ អភិបាលក្រុង សួង អាជ្ញាធរសង្កាត់ និងអ្នកម៉ៅការផ្សារ ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីនោះ ដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយ បំបាត់កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងក្រុមអាជីវករ ។

លោកហាក់ សុខមករា បានឱ្យដឹងថា នៅតំបន់ទីប្រជុំជនក្រុងសួង និងនៅផ្សារសួងនេះ កំពុងជួបបញ្ហាប្រព័ន្ធ ពីព្រោះពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ ម្ដងៗធ្វើឱ្យទឹកហូរលិច នៅក្នុងផ្សារ ព្រមទាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះ ដោយឡែកសំរាមវិញ ត្រូវបានចោល មិនទាន់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ធ្វើឱ្យជះក្លិនស្អុយប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅ និងរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូន ។

លោកបន្ដថា ក្រោយពីមានការរិះគន់ យ៉ាងដូច្នេះ អភិបាលខេត្ដត្បូងឃ្មុំ លោកប្រាជ្ញ ចន្ទ បានចាត់ចែងឱ្យលោកដឹកនាំក្រុមការងារ ចុះទៅពិនិត្យផ្ទាល់ និងដោះស្រាយ បញ្ហាកង្វល់មួយនេះ ។

ក្រោយពីការពិនិត្យមើលឃើញបញ្ហា ជាក់ស្ដែងនៅទីប្រជុំជនក្រុងសួងរួចមក លោកហាក់ សុខមករា បានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន មានក្រុង និងសង្កាត់ ព្រមទាំងអ្នកម៉ៅការផ្សារ ត្រូវ ស្ដារនិងរៀបចំប្រព័ន្ធលូឡើងវិញ ចៀសវាង ពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងៗនៅក្នុងរដូវវស្សានោះ ធ្វើឱ្យមានទឹកជន់លិច ។

ដោយឡែកបញ្ហាសំរាម លោកបានណែនាំឱ្យមានការដឹកជញ្ជូនចេញ បានឆាប់រហ័ស និងត្រូវទុកដាក់មានរបៀប រៀបរយ ក៏ដូចជាការពន្យល់ និងធ្វើការណែនាំ ដល់ក្រុមអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋ អំពីការទុកដាក់សំរាម នៅក្នុងថង់ចងឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។

អភិបាលរងខេត្ដរូបនេះ បានជំរុញឱ្យក្រុមការងារថ្នាក់មូលដ្ឋាន ត្រូវបន្ដតាមដាននិងយកចិត្ដទុកដាក់លើបញ្ហាទាំងនេះឱ្យបានទៀងទាត់ដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ ចៀសវាងមានការរិះគន់និងស្ដី បន្ទោសផ្សេងៗ៕

សហរដ្ឋអាម៉េរិក សម្តែងការគាំទ្រ ចំពោះកិច្ច ព្រមព្រៀង រវាងកម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី ទាក់ទងនឹង ជនភៀសខ្លួន

E-mail Print PDF

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាម៉េរិក តាមរយៈស្ថានទូត របស់ខ្លួនប្រចាំនៅកម្ពុជា បានសម្តែងការគាំទ្រ ចំពោះ កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសកម្ពុជា និងរាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួន ក៏ប៉ុន្តែអាម៉េរិកអំពាវនាវឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។

អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាម៉េរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា លោក John Simmons បានថ្លែងប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាន ដើមអម្ពិល តាមរយៈសារអេឡិចត្រូវនិច នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤នេះថា សហរដ្ឋអាម៉េរិក រីករាយ ចំពោះប្រទេសដែលប្រកាន់យកនូវច្បាប់ ដែលស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិ ជាមួយ នឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកទាក់ទងនឹងបញ្ហាជនដែលសុំការជ្រកកោន តែយ៉ាងណាក្តីប្រទេសទាំងនោះ ត្រូវតែ អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះ។

លោក John Simmons បានបញ្ជាក់ថា «យើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសទាំងអស់ធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយ ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់សំរាប់ជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយ ជាក់ស្តែង និងយូរអង្វែងដល់ជនភៀសខ្លួន និងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដោយអនុលោមទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ ប្រទេសទាំងអស់គួរប្រកាន់យក និងអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមអនុសញ្ញាឆ្នាំ១៩៥១ស្តីពី ស្ថានភាព ជនភៀសខ្លួន និងពិធីសារឆ្នាំ១៩៦៧»។

ការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិកបែបនេះ គឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា នាពេលនេះកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានកំពុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៃជនភៀសខ្លួនដែលបានស្នើឡើងដោយប្រទេសអូស្រ្តាលី កាលពីដើមឆ្នាំ២០១៤កន្លង ទៅនេះ។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កិច្ចព្រមព្រៀមនេះ មិនទាន់បានមួយរយភាគរយ នោះឡើយ។

រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសខ្មែរ លោក អ៊ុច បូររិទ្ធ បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ម្សិលមិញថា កម្ពុជាមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះឡើយ ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជនភៀស ខ្លួនដែលមកពីកោះមួយយ៉ាងឆ្ងាយពីទីក្រុងម៉ែលប៊ិន គឺកោះ NAURU នោះ។

លោក អ៊ុច បូររិទ្ធ បានបញ្ជាក់ថា «ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គឺយើងស្ថិតនៅក្នុងការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី។ យើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដែលហៅថា សំណូមពរចុះឡើងមុននឹងការឯកភាពគ្នា ក្នុងការចុះហត្ថលេខាអនុស្សរណៈការយោគយល់គ្នា..ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ យើងមិនទាន់ទទូលការ ឯកភាពគ្នាមួយរយភាគរយនៅឡើយទេ គឺនូវបញ្ហាបញ្ចេកទេសដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀត ក៏ប៉ុន្តែ យ៉ាងណាក្តី អ្វីដែលកម្ពុជាសម្រេចគឺផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះឯង»។

កាលពីកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤កន្លងទៅ អ្នកស្រី Julie Bishop រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអូស្រ្តាលី ក្នុងដំណើរ ទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជា បានស្នើឲ្យកម្ពុជាទទូលយកជនភៀសខ្លួន ពីប្រទេសខ្លួនបន្ទាប់ពីកាសែតបរទេសជាច្រើន និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបរទេសផ្សេងទៀត បានរិះគន់ថា រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី រំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងក្លា ទៅលើជនភៀសខ្លួនបរទេស ដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី បានដាក់ជនភៀសខ្លួន ដែលចាប់បានដោយប៉ូលិស របស់ប្រទេសនេះ យកទៅដាក់នៅកោះមួយដែលមានឈ្មោះថា NAURU ដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងម៉ែលប៊ិន។ តែយ៉ាងណាក៏ដោយ កម្ពុជាមិនទាន់បានសម្រេចមួយរយភាគរយនោះឡើយ ដោយស្ថិតនៅក្នុង ការពិភាក្សា បន្ត។

ជនភៀសខ្លួនដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី បានស្នើឲ្យកម្ពុជាទទូលយកនោះ មានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ស្រីលង្កា និងជនជាតិមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍៕

Page 10 of 372