ព័ត៌មានជាតិ

លោក កង សូសាទី បើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល វិធីសាស្រ្តវិភាគ និងចងក្រងសូចនាករ ស្ថិតិសុខាភិបាលនៅព្រៃវែង

ភ្នំពេញ ៖ លោក កង សូសាទី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាអធិបតីភាព ក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពី វិធីសាស្រ្តវិភាគ និងចងក្រងសូចនាករ ស្ថិតិសុខាភិបាល ដោយបើប្រាស់ទិន័យ អង្កេតសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងកម្មវិធី SPSS នៅមន្ទីរផែនការខេត្តព្រៃវែង ៕

To Top