អត្ថបទ

កម្មវិធី ABC Lions Of Fashion Gala Night Extravaganza នឹងចាកផ្សាយ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ តទៅ

សូមចូលរួមតាមដាន ការចាក់ផ្សាយ​ លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ នូវកម្មវិធី #ABCLionsOfFashion Gala Night Extravaganza និងស្វែងរក​ នូវអ្នកដែលទទួលជ័យលាភី ក្នុងរាត្រីដ៏ល្អឯកអស្ចារ្យ។

សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនា និងរីករាយជាមួយ រាត្រីដ៏អស្ចារ្យ។ នេះជាកាលវិភាគ នៃការចាក់ផ្សាយ៖
-ស្ថានីយទូរទស្សន៍ បាយ័ន ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៩យប់
-ស្ថានីយទូរទស្សន៍ ម៉ាធីវី ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨យប់
-ស្ថានីយទូរទស្សន៍ ស៊ីធីអិន ថ្ងៃទី ១៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨យប់
-ស្ថានីយទូរទស្សន៍ ភីអិនអិន ថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ១០យប់

ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ៕

To Top
×