អត្ថបទ

ពិនិត្យហ្សែន វិភាគរកជំងឺតំណពូជ នៅមន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ ២០% ពេញមួយខែ

ភ្នំពេញ៖ មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ បានសហការជាមួយ វិទ្យាស្ថានហ្សែន របស់ប្រទេសវៀតណាម ដើម្បីបើកពិនិត្យពិគ្រោះទៅលើ ហ្សែន ក្នុងគោលបំណងវិភាគរក ជម្ងឺតំណពូជដែលបង្កឡើងតាមរយៈ ហ្សែន នឹង សំរាប់ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលា ប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ។

ការពិនិត្យវិភាគទៅលើ ហ្សែន នៅមន្ទីរពេទ្យជោរៃ ភ្នំពេញ មានដូចជា៖

១.NIPT : ជាតេស្តមួយសំរាប់ ពិនិត្យ ( Screening ) ភាពមិនប្រក្រតីរបស់ទារក លើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ដោយមិនប៉ះពាល់ព្រមទាំងមានសុវត្ថិភាព 100% ទាំងម្តាយនិងទារក ។

២.Pinkcare : ជាតេស្តមួយសំរាប់ ពិនិត្យ ( Screening ) មហារីកសុដន់ដែលមានតំណរពូជ ។

៣.Oncosure : ជាតេស្តសំរាប់ពិនិត្យ (Screening) ជម្ងឺមហារីកតំណពូជ ទាំង ១០ ប្រភេទ ។ (Breast, Ovary, Kidney, Prostate, Tumor Lyphoma,Stomach, Colorectal, Pancrease, Retinoplastoma, Leather, Endometrial)

៤.Gen4D : ជាតេស្តសំរាប់ពិនិត្យ ( Screening ) ជម្ងឺរុំារ៉ៃតំណពូជ ទាំង ៤ ប្រភេទ ។ ( Diabetes with genetic factor : Arrhythmia, Dyslipidemia, Venous thromboembolism ) ឥឡូវនេះ អតិថិជនទាំងអស់ អាចពិនិត្យវិភាគ ហ្សែនដោយពុំចាំបាច់ ទៅដល់ក្រៅប្រទេសទៀតនោះឡើយ ។

មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ បានដាក់ដំណើរការពិនិត្យវិភាគហ្សែន ជូនអតិថិជនទាំងអស់ ដោយពុំចំណាយពេលវេលាច្រើន, តម្លៃសមរម្យនិងសុវត្ថិភាព ។ មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃ ភ្នំពេញ យើងខ្ញុំ នឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃ 20% រាល់ការពិនិត្យវិភាគហ្សែនទាំងអស់ចំពោះអតិថិជនទូទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់ថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ៕

To Top