អត្ថបទ

ការសិក្សាពីចម្ងាយ (សិក្សាតាមអនឡាញ) នៅសាលារៀនអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គនកម្ពុជា

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ជុំវិញបញ្ហាវីរុសកូវីដ១៩ សាលារៀនអន្តរជាតិ ផារ៉ាហ្គនយើងខ្ញុំ បានអនុវត្តគោលការណ៍ បង្រៀនពីចម្ងាយ។

ការបង្រៀននេះបានចាប់ផ្ដើម អនុវត្តចាប់តាំង ពីថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០មកម្ល៉េះ។
ការសិក្សាអនឡាញ គឺត្រូវបានអនុវត្តទៅតាម កាលវិភាគសិក្សាធម្មតា របស់សិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនដែរ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានានា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀន និងបង្រៀន ភាគីខាងសាលានឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា បច្ចេកទេស និងភ័ស្តុភារកម្ម ព្រមទាំងផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជុំវិញ ការវិវឌ្ឍទាំងនេះ។

យើងជឿថា ជោគជ័យលើការសិក្សា ពីចម្ងាយនេះ គឺអាស្រ័យទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធ នៃការរៀន-បង្រៀនល្អ និងការបន្តដៃគូភាព រវាងសាលារៀន មាតាបិតា និងសិស្សានុសិស្សផ្ទាល់។

តាមរយៈការសហការរួមគ្នារវាង គ្រូបង្រៀន ការគាំទ្ររបស់មាតាបិតា និងការចូលរួមលើការសិក្សារបស់សិស្សយ៉ាងសកម្ម ការសិក្សាពីចម្ងាយនេះ គឺជាមធ្យោបាយមួយ ដើម្បីធានាបាននូវការបន្តអភិវឌ្ឍលើការអប់រំ និងសមិទ្ធផល លើការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្ស ខណៈពេលដែលយើងត្រូវស្ថិតក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះ ដែលមិនអាចចៀសផុតបាន។

ការណែនាំអំពីកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ របស់ សាលារៀនអន្តរជាតិផារ៉ាហ្គន គឺមានក្នុងតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://www.paragonisc.edu.kh/parent-guidance-on-distance-…/

Distance Learning (Online Learning) at Paragon International School (Cambodia)

In response to MOEYS direction to the COVID 19 pandemic, Paragon International School, Cambodia, adopted Distance Learning.

The online instruction started Tuesday, March 17, 2020.

Online classes follow the same schedule as when students were present in the school.

To minimize disruption in teaching and learning, we make every effort to address the technical and logistic issues and provide the students and parents with timely updates on developments.

We believe that the success of Distance Learning lies in having a good teaching/learning structure, and the continuation of the tripartite partnership of school, parents and students.

Through collaboration by teachers, supportive endeavors by parents and active learning participation by students, Distance Learning is a mode through which we can all ensure continuity in the progression of students’ learning and academic achievement in the face of the challenging times we find ourselves inevitably in.

The guide to Paragon ISC‘s Distance Learning program can be accessed via this link: https://www.paragonisc.edu.kh/parent-guidance-on-distance-learning/

To Top