អត្ថបទ

ថ្ងៃដ៏ពិសេស សម្រាប់ អតិថិជនទិញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច

Black Friday បានមកដល់ហើយ រីករាយជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃលើផលិតផល LGជាច្រើនមុខទំនិញ មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានកាដូជាទឹកប្រាក់ត្រឡប់វិញ ឆ្នោតផ្សង់សំណាងដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើន!

ចាប់ពីថ្ងៃទី20 ដល់30 វិច្ឆិកា 2020 អាចស្វែងរកផលិតផលផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់បានតាមវេបសាយខាងក្រោម៖
WWW.SUNSIMEXCO.COM

Tel: 016 35 36 60
Tel: 061 35 36 60

ការចាប់រង្វាន់នឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ខែចាប់ពីខែតុលា 2020 ដល់ ខែកុម្ភៈ 2021

  • លើកទី1 : ថ្ងៃទី06 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2020
  • លើកទី2 : ថ្ងៃទី04 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020
  • លើកទី3 : ថ្ងៃទី07 ខែមករា ឆ្នាំ2021
  • លើកទី4 : ថ្ងៃទី05 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2021
  • លើកទី5 : ថ្ងៃទី05 ខែមីនា ឆ្នាំ2021
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-41-724x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-39-1-724x1024.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-44-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-46-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-48-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-50-1024x768.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is photo_2020-11-21_13-50-53-1024x768.jpg

To Top