អត្ថបទ

ឱកាសការងារ! BrewHouse កំពុងត្រូវការ​ អ្នកគ្រប់គ្រងហាង និងបុគ្គលិក ជាច្រើនផ្នែក

អាហារដ្ឋាន BrewHouse កំពុងប្រកាស ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ជាច្រើន​ផ្នែក ចាប់តាំងពីអ្នកគ្រប់គ្រងហាង រហូទដល់អ្នកលាងចាន ប្រសិនបើបងប្អូន​ មានការចាប់អារម្មណ៍ អាចទំនាក់ទំនង មកដាក់ពាក្យ សុំចូលបម្រើការងារ ដែលមានអាសយដ្ឋាន Pheapbol’s BrewHouse សម្តេចសុធារស់ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឬទំនាក់ទំនង លេខទូរសព្ទ 093 633 385 សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ។

BrewHouse កំពុងត្រូវការ៖
+General Manager ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍៥ឆ្នាំ)
+Accountant ២នាក់
+Cook
-Head Chef ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍៥ឆ្នាំ)
-Sous Chef ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍៣ឆ្នាំ)
-Departy Chef ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំ)
-Demi Chef ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍២ឆ្នាំ)
-Comis ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍)
-Steward ១នាក់ (អ្នកលាងចាន)
+Barista
-Bar Manager ១នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធ៍៣ឆ្នាំ)
-Senior Barista ៣នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍៣ឆ្នាំ)
-Barista ៣នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍ ២ឆ្នាំ)
-Service ៤នាក់ (ត្រូវមានបទពិសោធន៍)

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា ឈប់ទទួលពាក្យ ត្រឹមថ្ងៃទី២០ កក្កដា ឆ្នាំ២០២១៕

To Top