អត្ថបទ

សេចក្ដីជូនដំណឹង លើកទី២ ស្ដីពី ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សេវា ផលិតវីដេអូពាណិជ្ជកម្ម

រូបភាព៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
To Top