អត្ថបទ

វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១ សម្រាប់និស្សិត ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង

វគ្គតឆ្នាំសិក្សាតាមឆមាស ឆ្នាំទី២ ឆមាសទី១សម្រាប់និស្សិត ដែលមានបំណងចង់បន្តការសិក្សា កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង៖
១. ភាសាអង់គេ្លស ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

២. គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

៣. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

៤. នីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ) និងថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (សៅរ៍-អាទិត្យ)

៥. វិស្វកម្មនិងស្ថាបត្យកម្ម ►ចូលរៀននៅថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ (ចន្ទ-សុក្រ)

📢 ព័ត៌មានលម្អិតសូមទាក់ទង៖
☎️ទូរស័ព្ទលេខៈ 012 682 777, 015 682 777
📢Telegram Channel: htbbu.edu.kh/BBULearning
📢Facebook Page: bbu.edu.kh
📢Website www.bbu.edu.kh

To Top