អត្ថបទ

មកចូលរួមស្វែងយល់ពីភាពអស្ចារ្យ នៃពិភពលោករបស់យើង នៅក្នុងមហោស្រពវប្បធម៌អន្តរជាតិ កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២៤! 

សូមទទួលយកបទពិសោធន៍នៃភាពស្រស់ស្អាត និងភាពសម្បូរបែបនៃវប្បធម៌ទាំង ៣៦ ប្រទេស នៅ ព្រីមៀរ សែនធើ សែនសុខ នៅថ្ងៃទី ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤។

To Top