សេដ្ឋកិច្ច

Breaking New: ADB បន្ថយការព្យាករ កំណើន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២១ តែរំពឹងថា វានឹង កើនឡើងវិញ ក្នុងឆ្នាំ ២០២២

Breaking New: សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករថា នឹងកើនឡើងត្រឹម ១,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ដោយសារការអូសបន្លាយ នៃជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩ ប៉ុន្តែការងើបឡើងវិញ នៅកម្រិត ៥,៥% ត្រូវបានរំពឹងទុក សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២២ នេះបើយោងតាម ការធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីមួយ ដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top