សេដ្ឋកិច្ច

តារាងតម្លៃទំនិញប្រចាំថ្ងៃ នៅលើទីផ្សាររាជធានីភ្នំពេញ សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២

ប្រភពទិន្នន័យ៖
១.ផ្សារច្បារអំពៅ, ផ្សារគីឡូលេខ៤
២.ផ្សារមួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
ដកស្រង់ពី ARDB

To Top