កម្សាន្ត

ចូរធ្វើការបន្ធូរអារម្មណ៍ ជាមួយចម្រៀង មុនពេលចូលគេង

ការច្រៀងបំពេរ ប្រហែលជាអ្វី ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីអាចគេងលក់ស្រួល នៅពេលយប់បាន ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាការណែនាំមួយចំនួន ដែលអ្នកគួរ តែធ្វើមុនពេលចូលគេង ជាមួយនឹងចម្រៀង៖
•ចូរធ្វើការបន្ធូរអារម្មណ៍ ជាមួយនឹងចម្រៀងស្រទន់ៗ ព្រោះវាអាចជួយបន្ធូរអារម្មណ៍ បានទាំងចិត្ត និងកាយ
•ដើម្បីបានលទ្ធផល កាន់តែល្អ ចូរជ្រើសរើសចម្រៀង ដែលអ្នកចូលចិត្តជាមួយ នឹងចង្វាក់ភ្លេង ប្រភេទ ៦០ Beats ទៅ ៨០ Beats ក្នុងមួយនាទី
•ចូរពិចារណាយកប្រភេទ បទចម្រៀង Jazz, Classical, Folk និងច្រៀងផ្សេងៗទៀត ដែលស្រួលស្តាប់ ៕ ដោយ៖ ហង់ ច័ន្ទសុបញ្ញា

To Top