កម្សាន្ត

កម្រងរូបភាព៖ បេក្ខនារីបវរកញ្ញា ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ប្រកួត​បវរកញ្ញា​ចក្រវាឡ រាំ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​សារព័ត៌មាន ​ក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ានីល

កម្រងរូបភាព៖ បេក្ខនារីបវរកញ្ញា ​ចូលរួម​កម្មវិធី​ប្រកួត​បវរកញ្ញា​ចក្រវាឡ រាំ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​សារព័ត៌មាន ​ក្នុង​ទីក្រុង​ម៉ានីល ​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។

Candidates to the Miss Earth beauty pageant dance during a press presentation in Manila on November 14, 2022. (Photo by Ted ALJIBE / AFP)
Candidates to the Miss Earth beauty pageant pose for photos during a press presentation in Manila on November 14, 2022. (Photo by Ted ALJIBE / AFP)
Candidates to the Miss Earth beauty pageant dance during a press presentation in Manila on November 14, 2022. (Photo by Ted ALJIBE / AFP)
Candidates to the Miss Earth beauty pageant pose for photos during a press presentation in Manila on November 14, 2022. (Photo by Ted ALJIBE / AFP)
To Top