ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មកស្គាល់មហាសេដ្ឋីទាំង១០នាក់លើពិភពលោក (គឹតត្រឹមថ្ងៃទី ២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ)

របាយការណ៍នៅឆ្នាំ២០២០បានឲ្យដឹងថា មានមហាសេដ្ឋីចំនួន២,០៩៥នាក់នៅលើផែនដីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណជាង៨ទ្រីលានដុល្លារ។  

ខាងក្រោមនេះគឺជាមហាសេដ្ឋីទាំង១០រូបដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានបំផុតនៅពេលគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព បើយោងតាម Investopedia។

  1. លោក Ellon Mask

អាយុ៖ 49ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Austin, Texas

តួនាទី៖ សហស្ថាបនិក និង CEO ក្រុមហ៊ុន Tesla

Net worth៖ 197 ពាន់លានដុល្លារ

2.លោក Ellon Mask

អាយុ៖ 57ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Seattle, Wash

តួនាទី៖ ស្ថាបនិក និង CEO ក្រុមហ៊ុន Amazon

Net worth៖ 182 ពាន់លានដុល្លារ

3. លោក Bill Gates

អាយុ៖ 65ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Medina, Wash

តួនាទី៖ សហស្ថាបនិក ក្រុមហ៊ុន Microsoft Corp

Net worth៖ 132 ពាន់លានដុល្លារ

4. លោក Bernard Arnault

អាយុ៖ 71ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Paris, Franch

តួនាទី៖ Chairman និង CEO ក្រុមហ៊ុន LVMH

Net worth៖ 109 ពាន់លានដុល្លារ

5. លោក Mark Zuckerberg

អាយុ៖ 36ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Palo Alto, Calif

តួនាទី៖ Chairman, សហស្ថាបនិក និង CEO ក្រុមហ៊ុន Facebook

Net worth៖ 95.6 ពាន់លានដុល្លារ

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

6. លោក Warren Buffett

អាយុ៖ 90 ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Omaha, Neb

តួនាទី៖ CEO ក្រុមហ៊ុន Berkshire Hathaway

Net worth៖ 88.3 ពាន់លានដុល្លារ

7. លោក Zhong Shanshan

អាយុ៖ 66 ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Hangzhou, China

តួនាទី៖ Founder, Chairman, Executive Director និង General Manager ក្រុមហ៊ុន Nongfu Spring

Net worth៖ 84.7 ពាន់លានដុល្លារ

8. លោក Larry Page

អាយុ៖ 47 ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Palo Alto, Calif

តួនាទី៖ Co-funder និង Board member ក្រុមហ៊ុន Alphabet

Net worth៖ 81.7 ពាន់លានដុល្លារ

9. លោក Sergey Brin

អាយុ៖ 47 ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ LosAltos

តួនាទី៖ Co-founder និង Board Member ក្រុមហ៊ុន Alphabet

Net worth៖ 79.1 ពាន់លានដុល្លារ

10. លោក Larry Ellision

អាយុ៖ 76 ឆ្នាំ

ទីលំនៅ៖ Woodside, Calif

តួនាទី៖ Co-Founder, CTO និង Chairman ក្រុមហ៊ុន Oracle

Net worth៖ 79.1 ពាន់លានដុល្លារ

អត្ថបទដោយ: Martin

To Top