ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជប៉ុន ដកកម្ពុជាចេញពីបញ្ជី តម្រូវឲ្យធ្វើ ចត្តាឡីស័ក៣ថ្ងៃ ដែលរៀបចំ ដោយប្រធានចត្តាឡីស័ក ជប៉ុន

ភ្នំពេញ ៖ ពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដំណើរទៅដល់ជប៉ុន លែងធ្វើចត្តាឡីស័ក៣ថ្ងៃ នៅកន្លែងដែលជប៉ុនរៀបចំឲ្យទៀតហើយ ព្រោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានកែសម្រួលវិធានការព្រំដែន ដោយបានដកកម្ពុជា ចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលតម្រូវឲ្ យធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន៣ថ្ងៃ នៅកន្លែងដែលរៀបចំដោយប្រធានចត្តាឡីស័កជប៉ុន ដូច្នេះអ្នកដំណើរមកពីកម្ពុជា អាចធ្វើចត្តាឡីស័ក១៤ថ្ងៃ នៅទីកន្លែងរបស់ខ្លួន ។

វិធានការនេះ ចាប់អនុវត្តតាំងពីថ្ងៃ២០ កញ្ញាទៅ ៕

To Top
×