ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: EU ចង់កាត់ផ្តាច់ ‘ទំនាក់ទំនងទាំងអស់’ រវាងរុស្ស៊ី និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកល៖ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំង

Breaking: EU ចង់កាត់ផ្តាច់ ‘ទំនាក់ទំនងទាំងអស់’ រវាងរុស្ស៊ី និងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកល៖ រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំង, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ​សយ សុភា

To Top