ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking News: តារាងបង្ហាញពីស្តុកក្បាលគ្រាប់ ប៉ារមាណូ ប៉ាន់ ស្មាន ដោយ ប្រទេសចំនួន ៩ ក្នុងពិភពលោក ដែលមានប្រដាប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីសហព័ន្ធអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិក

To Top