ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិក មានបន្ទប់ពិសោធន៍ជីវសាស្ត្រ ចំនួន៣៣៦កន្លែង ក្នុងប្រទេសជាច្រើន បានបង្កនូវគ្រោះថ្នាក់លាក់បាំងជាច្រើន គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ 

To Top