ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ចិន ប្រកាសថា ខ្លួន គ្មានបំណងកសាង​មូលដ្ឋានយោធា​ នៅប្រទេសកោះ សូលូម៉ុន នោះទេ

Breaking: ចិន ប្រកាសថា ខ្លួន គ្មានបំណងកសាងមូលដ្ឋានយោធា​ នៅប្រទេសកោះ សូលូម៉ុន នោះទេ, នេបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​បារាំង នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top