ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កម្រងរូបភាព៖ ទិវារម្លឹកខួប ទាហានពលីអាមេរិក ដើម្បីបុព្វហេតុ សេរីភាព

កម្រងរូបភាព៖ ទិវារម្លឹកខួប ទាហានពលីអាមេរិក ដើម្បីបុព្វហេតុ សេរីភាព។

រូបភាព៖ AFP

The US Capitol is seen past the US Marine Corps War Memorial in Arlington, Virginia, on May 29, 2022. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)
The US Capitol and Washington Monument are seen past the US Marine Corps War Memorial in Arlington, Virginia, on May 29, 2022. (Photo by Stefani Reynolds / AFP)
To Top