ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: អ្នកស្រី ស៊ូជី របស់មីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៣ឆ្នាំ

Breaking: អ្នកស្រី ស៊ូជី របស់មីយ៉ាន់ម៉ា ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ៣ឆ្នាំ, នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top