ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Update: យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស២៨៨ ស្លាប់ និងជាង ៨៥០ រងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្លូវដែក ដ៏សាហាវបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងរយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំ

Update: យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស២៨៨ ស្លាប់ និងជាង ៨៥០ រងរបួសនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្លូវដែក ដ៏សាហាវបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងរយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំ។ AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top