ព័ត៌មានជាតិ

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី វឌ្ឍនភាពជាតិ និងការបែងចែកភាគលាភ ដោយសមធម៌ នៅថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី វឌ្ឍនភាពជាតិ និងការបែងចែកភាគលាភ ដោយសមធម៌ នៅថ្ងៃ២៨ វិច្ឆិកា

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top