ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ដើមខែធ្នូ អគ្គិសនីកម្ពុជា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្ត នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួន ដើម្បីដំឡើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែ

ភ្នំពេញ៖ អគ្គិសនីកម្ពុជានឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារ ជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញ បង្កលក្ខណៈដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

To Top