ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គិសនីស្វាយរៀង ជូនដំណឹងពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី តាមតំបន់មួយចំនួន ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីអេម សំណង់ អនុវត្តការងារអូសខ្សែ បញ្ជូនតង់ស្យុងមធ្យម MV ថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីអេម សំណង់ អនុវត្តការងារអូសខ្សែ បញ្ជូនតង់ស្យុងមធ្យម MV ថ្មី ទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹង ខ្សែបញ្ជូនតង់ស្យុងមធ្យម MV ដែលមានស្រាប់ នៅថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និង ទីកន្លែងដូចខាងក្រោម ៖

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង

To Top