ព័ត៌មានជាតិ

អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពីការបម្លាស់ទីពលរដ្ឋវៀតណាម រស់នៅលើទឹក ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឲ្យឡើងរស់នៅលើគោកវិញ

To Top