ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោកំណត់ ថ្ងៃ១៤ មករា ជាវេទិកាជួបអ្នក សារព័ត៌មានកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានកំណត់យកថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីជួប ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន ខណៈឆ្នាំកន្លងមក បានជួបគ្នារៀងរាល់ខែមករា ដើមឆ្នាំ៕

To Top