ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេសបង្ហាញ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំចង្អៀត រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន រយៈពេល ២ថ្ងៃ នៅទីក្រុងញ៉ាចាង ប្រទេសវៀតណាម

To Top