នយោបាយ

តុលាការ បន្តសវនាការក្តីលោក កឹម សុខា នៅព្រឹកនេះទៀត

ភ្នំពេញ៖ សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ បានបន្តសវនាការជំនុំជម្រះក្តី លោក កឹម សុខា ទៀតក្នុងសប្តាហ៍ទី៣ វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ៕

To Top