ព័ត៌មានជាតិ

លិខិតកែតម្រូវ៖ សូមធ្វើការកែតម្រូវលើអត្ថបទព័ត៌មាន ដែលចំណងជើងថា “Breaking News: រកឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា ២នាក់ទៀត នៅខេត្តកោះកុង”។ ដោយសារមានការភន្តច្រឡំ ខាងបច្ចេកទេស ការិយាល័យព័ត៌មាន សូមកែថា “រកឃើញអ្នកសង្ស័យ ឆ្លងមេរោគកូរ៉ូណា ២នាក់ទៀត នៅខេត្តកោះកុង”

To Top