ព័ត៌មានជាតិ

ក្រុមការងារក្រសួង សេដ្ឋកិច្ច និងអាជ្ញាធរ គ្រប់រាជធានី-ខេត្ត នឹងចុះពិនិត្យការបង់ពន្ធ លើមធ្យោបាយ ដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទ នៅថ្ងៃស្អែក

To Top