ព័ត៌មានជាតិ

លោកគួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ រៀបរាប់ពី ការសុំចុះចតនាវា MS westerdam របស់អាមេរិក

ប្រសាសន៍ ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការសុំចុះចតរបស់ នាវា MS westerdam របស់ USA .

Posted by Peng Sokun on Wednesday, 12 February 2020
To Top