ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ណែនាំពីការយធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាព ចំណាយឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង ការរីករាលដាលកូវីដ១៩

To Top