ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង ឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ និងដេប៉ូចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័នហ្គាសប្រយ័ត្ន ក្នុងអំឡុងរៀបចំពិធីបុណ្យទន្លេ

To Top