ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន បន្ទាន់មួយស្តីពី ជំងឺកូវីដ១៩នៅល្ងាចនេះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន បន្ទាន់មួយស្តីពីជំងឺកូវីដ១៩ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល បន្ទប់ជាន់ផ្ទាល់ដី ។

To Top