ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការបរទេស ច្រានចោលការលើកឡើង របស់ទូតអាមេរិក ពាក់ព័ន្ធដំណើរការកាត់ក្តី កឹម សុខា ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា

To Top