ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា រកឃើញជនបរទេស២នាក់ទៀតឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថា រកឃើញជនបរទេស ២នាក់ទៀតឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

To Top
×