ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងអប់រំ អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអប់រំ ធ្វើការនៅផ្ទះ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងហាមផ្តាច់ មិនឲ្យមន្ត្រីអប់រំ បង្រៀនគួរ ក្នុងពេលប្រយុទ្ធ ប្រឆាំងកូវីដ-១៩

To Top