ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋសភា នឹងបោះឆ្នោត ផ្ដល់សេចក្ដីទុកចិត្ត លើការតែងតាំង និងកែសម្រួល សមាសភាព រាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣០មីនា

To Top