ព័ត៌មានជាតិ

Breaking News: សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ​នឹងបញ្ជូនទៅសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាតែម្តង ​ដោយមិនដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេ​

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង ប្រទេសជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន ​នឹងបញ្ជូនទៅសុំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាតែម្តង ​ដោយមិនដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេ​

To Top