ព័ត៌មានជាតិ

សហភាពសហជីពការងារកម្មករកម្ពុជា អំពាវវនាវដល់បងប្អូនកម្មករ គោរពតាមវិធានការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងរាលដាលនូវ ជំងឺកូវីដ ១៩

សហភាពសហជីពការងារកម្មករកម្ពុជា អំពាវវនាវដល់បងប្អូនកម្មករ គោរពតាមវិធានការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងរាលដាលនូវ ជំងឺកូវីដ ១៩

To Top