ព័ត៌មានជាតិ

សហភាព សហជីពសុភមង្គលកម្មករ កម្ពុជា ចេញសេចក្តីអំពាវវនាវដល់បងប្អូនកម្មករ គោរពតាមវិធានការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងរាលដាលនូវ ជំងឺកូវីដ ១៩

សហភាព សហជីពសុភមង្គលកម្មករ កម្ពុជា ចេញសេចក្តីអំពាវវនាវដល់បងប្អូនកម្មករ គោរពតាមវិធានការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ការ ឆ្លងរាលដាលនូវ ជំងឺកូវីដ ១៩

To Top