ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួង សុខាភិបាល ប្រកាស ថា គ្មានអ្នកឆ្លងថ្មី និងគ្មានអ្នកជាសះស្បើយ ពីជំងឺកូវីដ១៩ឡើយ

To Top