ព័ត៌មានជាតិ

សមាគមគ្រឹស្ថាន ឧត្តមសិក្សា សូមអំពាវនាវដល់ មាតា បិតា ឬអាណាព្យាបាល សិស្សទាំងអស់ ដែលជួបការលំបាកមេត្តា ដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ចុះតម្លៃសិក្សា ទៅសាលាដោយផ្ទាល់

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ដែលមានគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំនួន១១៣ ជាសមាជិកនោះ បានអំពាវនាវ និងស្នើសុំដល់អាណាព្យាបាលរបស់សិស្ស ដែលកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដោយផ្ទាល់ ហើយជជែកគ្នាជាមួយសាលា ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ។

To Top