ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ចុះហត្ថលេខា ប្រកាសឲ្យប្រេី ច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រប់ ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន

សម្តេច សាយ ឈុំ ប្រមុខរដ្ឋស្តីទី ចុះហត្ថលេខា ប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រប់ ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ន

To Top
×