ព័ត៌មានជាតិ

អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល កំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីពី បច្ចុប្បន្នភាព នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ របស់សហគមន៍ពុទ្ធសាសនា

ភ្នំពេញ ៖ អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បាននិងកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី “បច្ចុប្បន្នភាព នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ១៩ របស់សមាគមន៍ពុទ្ធសាសនា”នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។

សន្និសីទនេះ មានគោលបំណង បង្ហាញជូនសាធារណជន អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងសហគមន៍ពុទ្ធសាសនា ក្នុងកិច្ចចូលរួមចំណែកដ៏សកម្ម ជាមួយនឹងវិធានការ អនុវត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបង្ការ ការពារការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ៕ ដោយ៖ធី លីថូ

To Top
×