ព័ត៌មានជាតិ

ធនាគារជាតិកម្ពុជា បើកកិច្ចប្រជុំស្ដីពី ការផ្អាកការទទួលយក ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារប្រភេទ ១ ដល់ ៥ដុល្លារ

ភ្នំពេញ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ឧសភានេះ បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយតំណាង គ្រប់ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំងអស់ ស្ដីពីការផ្អាកការទទួលយក ក្រដាសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប្រភេទ ១ដុល្លារ ២ដុល្លារ និង៥ដុល្លារ ។

To Top