ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃ១ដល់១៥ មិថុនាប្រេងឥន្ធនៈ នឹងមានតម្លៃ ២៧០០រៀល សំាងធម្មតា និងម៉ាស៊ូត ២៥០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញសេចក្តី ជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតា ត្រូវលក់តម្លៃ២៧០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ ក្នុងតម្លៃ ២,៥០០រៀលក្នុង១លីត្រ។ចាប់ពីថ្ងៃ១ ដល់១៥មិថុនា ប្រេងឥន្ធនៈនឹងមាន តម្លៃ២៧០០រៀល

To Top